เลือกหน้า

ระดมพลคนสร้างสื่อสร้างสรรค์ เพื่อยุทธศาสตร์การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานและกล่าวเปิดการสัมมนา “ระดมพลคนสร้างสรรค์สื่อเพื่อยุทธศาสตร์การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน” โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นที่โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4 (30 มค. 2561)

     การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อระดมความรู้ ความคิดจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่างยุทธศาสตร์การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนช่วยกันออกแบบแนวทางที่จะนำไปสู่การบรรจุเป้าหมาย 

    โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย
1.กลุ่มนักวิชาชีพด้านสื่อหนังสือ สื่อเสียง และสื่อละครเวที
2. กลุ่มนักวิชาชีพด้านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์
3. กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ประชาสังคม นักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน และ
4.กลุ่มช่องทางการเผยแพร่สื่อ ผู้ประกอบการทางสังคม นักวิชาการด้านสื่อ

    โดยมีตัวแทนกลุ่มนำเสนอข้อมูลและการสรุปการประชุมโดย ผศ.มรรยาท อัครจันทโชติ และ ดร.ชเนตตี ทินนาม สำหรับผลการสรุปที่ได้ในครั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อฯ จะนำไปดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน จัดการประชุมที่ประเทศไทย 24-28 มกราคม 2561

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน จัดการประชุมที่ประเทศไทย
24-28 มกราคม 2561
19th General Assembly
Confederation of ASEAN Journalists
BANGKOK, January 24-28, 2018

วันนี้ (26 มค.2561) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เข้าร่วมงานประชุมสมัชชา ครั้งที่ 9 ปี 2561 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีนายอุตตมะ สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เป็นผู้แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มีนายเทพชัย หยอง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

การจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน และประเทศพันธมิตร เสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพ เสริมสร้างความเข้าใจอันดี และการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

จากนั้นเป็นมีพิธีมอบตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ คนใหม่ ให้แก่ นายเทพชัย หยอง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งตามวาระ 2 ปี โดยมีคณะกรรมการบริหารจากประเทศไทย ได้แก่ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ฯ นายเชาวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี และนายมงคล บางประภา เป็นกรรมการบริหาร จากนั้นตัวแทนแต่ละประเทศได้ร่วมลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ ในความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพในอาเซียนร่วมกันต่อไป

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ThaiMediaFund

สื่อเท่าทัน คนเท่าเทียม เวทีความร่วมมือภาคียุทธศาสตร์ภาคประชาสังคม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม ได้จัดให้มี “เวทีความร่วมมือภาคียุทธศาสตร์ภาคประชาสังคม” ขึ้นเป็นเวทีแรกสำหรับในปี 2561 เพือระดมประสบการณ์ บทเรียน ความรู้ การทำงานด้านสื่อสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของเพื่อนภาคคีจาก 5 ภูมิภาค และนักวิชาการอีกหลายท่าน โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลีี้ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ ในวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ ห้องยุคนธร โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

กิจกรรมนี้ยังได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับ “การสังเคราะห์ความรู้ การขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดยคุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม กองทุนฯ และคุณชาญณรงค์ วงศ์วิชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร และจากการประชุมในครั้งได้มีการถอดบทเรียน การสรุปและประมวลผลยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคีภาคประชาสังคมด้วย

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ThaiMediaFund.

กทปส. เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ วันนี้ถึง 31 มค.2561 เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี 2561

กทปส. เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ วันนี้ถึง 31 มค.2561 เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ หรือ กทปส. จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภทที่ 1 ภายใต้กรอบวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเงินจากกองทุนฯ ภายใต้กรอบวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) วันนี้ถึง 31 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอ โดยแนบเอกสารหลักฐาน 1 ชุด ได้ที่ www.fpma.nbtc.go.th วันนี้ถึง 31 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

กองทุนพัฒนาสื่อฯสนับสนุนสื่อน้ำดีสู่ชุมชน “พะเยาทีวี”

นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปฏิบัติหน้าที่แทน คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมงานเปิดตัว พะเยาทีวี อย่างเป็นทางการ พร้อมท่านรองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการ บุคคลสำคัญๆจากหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ..2561 สถาบันปวงผญา วัดศรีโคมคำ .เมืองพะเยา .พะเยา

การสนับสนุนส่งเสริมพะเยาทีวี เป็นอีกช่องทางของเพิ่มสื่อน้ำดีในการเปิดพื้นที่การเรียนรู้สื่อ การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ได้รับความสนใจอย่างมากมายในจังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นจังหวัดนำร่อง