เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA)

องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะ ได้มาให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของกองทุนฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (19 มกราคม 2561)