เลือกหน้า

โควิด-19 และระบาดวิทยา

8 บทเรียนออนไลน์ “MOOC” หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา โดย 2 ผู้เชี่ยวชาญ ศ.นพ.ยง-รศ.ยืน ภู่วรวรรณ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 นำองค์ความรู้ แก้ปัญหาประเทศชาติ ดูแล ปกป้อง ป้องกัน” หยุด ! โรค – การระบาดของโรค ถ่ายทอดความรู้ส่งตรงถึงมือ ประชาชน เรียนจบมีใบ Certificate รับรองด้วย!

ชีวิตวิถีใหม่ และความฉลาดทางดิจิทัล

ชีวิตวิถีใหม่ และความฉลาดทางดิจิทัล

ชีวิตวิถีใหม่ และความฉลาดทางดิจิทัล

บทเรียนออนไลน์เรื่องชีวิตวิถีใหม่ที่เกี่ยวโยงกับทักษะความฉลาดทางดิจิทัล และการเป็นพลเมืองดิจิทัล ยังเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เท่าทันต่อสื่อใหม่ (New media) ให้ความสำคัญในเรื่องการคิด การวิเคราะห์ ความเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การประมวลผลข่าวสาร การแยกแยะและไม่หลงเชื่อข่าวปลอม และให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อดูแลปกป้องตัวเอง ดูแลข้อมูลส่วนตัว ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งของตัวเองและสังคม