เลือกหน้า

Stop Bullying หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน

โครงการ “Stop Bullying หยุดเหยียดไม่เกลียดกันรายการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและจิตแพทย์ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NEW 18 และหลักสูตร E-learning ให้เยาวชนมีความเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมลดการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ สำหรับคุณครู ประกอบด้วย คลิปการบรรยายจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาปัญหา Cyberbully แบบทดสอบ รวมถึงใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปต่อยอดวิชาชีพครูและรับรองความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนผู้ประสบปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

DIL : Digital Information Literacy

หลักสูตรออนไลน์สำหรับ กศน. ระดับ ม.ปลาย และผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ การเข้าถึง ความปลอดภัย โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่ออย่างสื่อสร้างสรรค์ให้เรียนฟรี

โครงการติดเกราะความคิด ปกป้อง ป้องกันภัยจากสื่อโซเชียลมีเดีย ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

โครงการ ติดเกราะความคิด ปกป้อง ป้องกัน ภัยจากสื่อโซเชียลมีเดีย

เป็นรายการให้ความรู้ ข้อมูล เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์นอกจากนี้รายการยังต้องการ เผยแพร่บทลงโทษทางด้านกฎหมาย ให้สังคมได้รับรู้ และเข้าใจในบทลงโทษที่เกิดจากการกระทําบนโลก “social media เพื่อ “ป้องกันและปกป้อง” ไม่ให้เขาเหล่านั้น ได้กระทําความผิดทางกฎหมายโดยไม่รู้ตัว ต้องการสร้างจิตสํานึก ทัศนคติที่ดีทางความคิดให้กับคนในสังคม เป็นการส่งต่อความรู้ ความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงการใช้ “สื่อโซเชียลมีเดีย” อย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ “ปกป้องและป้องกัน” ภัยที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติและสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน   โดยนำเสนอเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมที่เกิดจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียแล้วทำให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อตนเอง บุคคลอื่น หรือเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ The Blind Art Project ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2562

“โครงการ The Blind Art Project” เป็นโครงการผลิตสื่อประเภททีวี จำนวน 10 ตอน เผยแพร่ผ่านทางช่อง 9 MCOT HD เป็นรายการที่ถ่ายทอดศิลปะของผู้พิการทางสายตา ซึ่งได้เปิดมุมมองความคิดทางด้านศิลปะและถ่ายทอดเรื่องราวของศิลปีนตาบอดทั้ง 9 ท่าน โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร มาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับงานศิลปะ ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินตาบอดทั้ง 9 ท่านนั้นได้มีทีมงาน The Nose Thailand มาให้ความรู้และข้อมูลในการใช้สีผสมกลิ่นสร้างสรรค์ผลงาน