เลือกหน้า

กองทุนสื่อจัดอบรมออนไลน์เสริมศักยภาพด้านบัญชีการเงินภาษีให้ผู้รับทุนปี 2564

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์ ด้านการเงิน บัญชี ภาษี และพัสดุ โครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ในการอบรมวันแรกได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการบริหารโครงการสำหรับโครงการที่รับทุนสนับสนุนประจำปี 2564 รวมถึงแนวคิดในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากนั้น ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มอบแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนประจำปี 2564 และการบรรยายเรื่องแนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ถูกต้อง โดย คุณวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำหรับการอบรมวันที่สองได้รับเกียรติจาก ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บรรยายพิเศษเรื่องลิขสิทธิ์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

โดยเนื้อหาของการฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยเรื่อง การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดการดำเนินโครงการ รวมถึงเรื่องภาษี พัสดุ และการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้ผู้รับทุนได้ทำความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน ได้ตามแผนการดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย

ผจก.กองทุนสื่อ เข้าชี้แจง กมธ.พัฒนาการเมือง สผ. น้อมรับฟังเสียงประชาสังคม

(30 มิ.ย.64) ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมือง การสื่อมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุม โดยขอให้ตรวจสอบการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หลังจากกลุ่ม PNRU New Freedom ยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบการทำงาน โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะเข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูล

 

ดร.ธนกร ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการ พร้อมกล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่วันนี้ครบรอบ 1 ปี ในการดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนฯ ด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาให้ทุนอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยยึดตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผ่านกระบวนการพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงาน ก่อนเข้าสู่อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและพัฒนาโครงการ อนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกองทุน  ในขั้นตอนสุดท้าย

 

ดร.ธนกร กล่าวอีกว่า ในส่วนงบประมาณ ปี 2564 ที่ยังไม่สามารถจัดสรรทุนได้ กองทุนฯ อยู่ระหว่างพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ ทั้งในส่วนผู้รับทุนเดิมที่มีผลงานดีมาต่อยอด รวมถึงผู้รับทุนรายย่อย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่  13-25 ปี  ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมาเป็นผู้รับรองในสัญญาด้วย

 

“ในยุคที่ผมนั่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุน ได้ให้ความสำคัญกับผลผลิตของผู้รับทุนทุกชิ้นงาน และจะนำไปเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน เพื่อให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ชิ้นงานทั้งหมด นอกจากมีคุณค่าแล้ว ต้องผลักออก  ให้เกิดเป็นมูลค่าอีกด้วย” ดร.ธนกร กล่าว

 

ด้าน นายณัฐชา บุญไชยอินทร์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า จากที่ได้ติดตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ เห็นว่าองค์กรมีการดำเนินงานในทิศทางที่ชัดเจน แต่อยากให้พิจารณาเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการขอรับทุน และต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาให้ทุน พร้อมขอฝากให้กองทุนฯ รับฟังเสียงสะท้อนจากภาคประชาสังคม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนด้วย