เลือกหน้า

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แนวคิด

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ด้านนิเวศสื่อ ของประเทศที่กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลง (disrupt) อย่างรวดเร็ว  กองทุนฯ จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา การจัดกิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนองานโครงการ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสื่อ หรือผู้ผลิตสื่อ หรือผู้ที่สนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อที่ดี ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมถึงการรู้เทคนิคในการเขียนโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการผลิตสื่อ เพื่อการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสื่อ หรือผู้ผลิตสื่อ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ ในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 • เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการสื่อ และผู้ผลิตสื่อ
 • กลุ่มองค์กร หรือ ประชาชนทั่วไป ที่สนใจการสร้างเนื้อหาสื่อที่สร้างสรรค์
 • ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)

เนื้อหาหลักสูตร

 • บทบาทของสื่อและผลกระทบทางสังคม
 • สภาพการเปลี่ยนแปลงของสื่อ กับบทบาทของสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์
 • ประสบการณ์ และบทบาทการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • กฎหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาและจริยธรรมในการผลิตสื่อ
 • สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เข้าใจคนทุก Gen
 • สะท้อนไอเดีย (Idea Reflection)
 • ประสบการณ์การสร้างสื่อสร้างสรรค์ให้โดนใจ
 • เล่าเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย มีพลัง และสร้างสรรค์
 • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อสร้างผลกระทบต่อสังคม
 • Pitching for Changing 

ระยะเวลาในการอบรม 

จำนวน 2 วัน

 • ภาคเหนือ                            2-3 กันยายน 2564
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   9-10 กันยายน 2564
 • ภาคใต้                                 13-14 กันยายน 2564
 • ภาคตะวันออก                     27-28 กันยายน 2564
 • ภาคกลาง                            7-8 ตุลาคม 2564

วิธีการสมัคร

 • สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครผ่าน QR CODE พร้อมโครงการพอสังเขป โดยกองทุนฯ จะทำการคัดเลือกโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมเข้าร่วมอบรม
 • ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกผ่าน Facebook Fanpage และ เว็บไซต์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานแจ้งผลการคัดเลือกอีกครั้ง

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8/2564 (ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Microsoft Teams)

โดยมี คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพประกอบจาก : กระทรวงวัฒนธรรม

กองทุนสื่อ เปิดตัวโครงการบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเชิญชวนผู้สนใจจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมอบรม

(30 กรกฎาคม 2564) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวออนไลน์ เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อให้มีมาตรฐานการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ดร.ธนกร กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นบทบาทหลักที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ด้านนิเวศสื่อของโลก ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง (disrupt) อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นสื่อดั้งเดิมหรือสื่อใหม่ อาทิโทรทัศน์ เคเบิลทีวี ทีวีชุมชน วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ สำนักข่าวออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ยูทูบ เป็นต้น

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ผลิตสื่อ ให้มีองค์ความรู้ มีมาตรฐานการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ถูกต้องตามหลักการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารและสังคมส่วนรวม ‘พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการผลิตสื่อ ทักษะความสามารถในการเขียนโครงการ ความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสื่อรายใหม่ ได้เรียนรู้พัฒนาตนเองและเติบโตเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพในอนาคต’

ทั้งนี้ทางโครงการได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.   ผู้ประกอบการสื่อ ทั้งสื่อดั้งเดิมหรือสื่อใหม่ เช่น โทรทัศน์ภาคพื้นดิน, โทรทัศน์ระบบดิจิทัล, เคเบิลทีวี, โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม, โทรทัศน์ระบบ OTT, ทีวีชุมชน, วิทยุกระจายเสียง, วิทยุชุมชน, หนังสือพิมพ์, สำนักข่าวออนไลน์, Facebook Fanpage, YouTube, Instagram, Pod Cast, Clubhouse , Tiktok , Live Stream ต่าง ๆ

2.   กลุ่ม องค์กร หรือ ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content) เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์

3.   ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content)

ดร.ธนกร กล่าวย้ำว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้แนวทางในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อนำไปผลิตสื่อด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อให้มีคุณภาพ สามารถสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น มีคุณค่า และยกระดับเรื่องที่เกี่ยวข้องในสาขานั้น ๆ

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเพื่อส่งเข้ามาพิจารณาคัดเลือกตามรายภูมิภาค ๆ ละ 45 คน รวม 225 คน เพียงกดติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การรับสมัครได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้