เลือกหน้า

”ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาของ Media Alert เรื่อง การรายงานข่าวการฆ่าตัวตายในสื่อ” โดย รศ.ดร นิธิดา แสงสิงแก้ว อาจารย์ประจําคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความคิดเห็นของแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข” ต่อผลการศึกษาเรื่อง “การรายงานข่าวฆ่าตัวตายในสื่อโทรทัศน์” ของ Media Alert