เลือกหน้า

(2 พฤศจิกายน 2564) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting ออนไลน์ จำนวน 256 คน โดยมี นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานภาพรวมการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

นางยุพา กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์ที่ระบุในมาตรา 5 (2) คือ เพื่อ “ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานที่มีการสนับสนุนเงินทุนให้กับภาคีเครือข่ายทุกกลุ่ม ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล สถาบันการศึกษา องค์กรสาธารณประโยชน์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากในขณะที่สังคมก็ขาดแคลนสื่อที่ดีสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่กองทุนฯ จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะพัฒนาการสร้างสื่อที่มีความปลอดภัยและมีความสร้างสรรค์

ดังนั้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่กองทุนจะได้ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดี เมล็ดพันธุ์แห่งการสร้างสรรค์สื่อน้ำดี สื่อที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การให้ความรู้ในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมให้มีจริยธรรมและสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และก่อให้เกิดสังคมที่สร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการเขียนข้อเสนอและการนำเสนอโครงการ หรือ Pitching for Changing และเชื่อว่าในอนาคตจะมีผู้ที่ผ่านการอบรมจากทั้ง 5 ภาค ได้เข้าร่วมเสนอโครงการ จากที่กองทุนจะประกาศจัดสรรทุนของปีงบประมาณ 2565 ซึ่งคาดว่าจะประกาศเปิดรับข้อเสนอได้ภายในสิ้นปีนี้

“ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สื่อใหม่เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจำวัน และวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปใช้เวลาเสพสื่อออนไลน์มากขึ้น ทุกท่านที่มีบทบาทการผลิตสื่อในภาคส่วนต่าง ๆ นั้น ขอให้ร่วมมือกันกับเครือข่ายของท่าน หรือร่วมมือกับกองทุนที่จะสร้างสื่อน้ำดีให้เกิดมากขึ้น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการสื่อสารที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมของเรา” นางยุพา กล่าว

ด้าน นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้กล่าวถึง การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) จุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อ ให้มีองค์ความรู้ มีมาตรฐานการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ถูกต้องตามหลักการสื่อสาร เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารและสังคมส่วนรวม รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการผลิตสื่อ ทักษะความสามารถในการเขียนโครงการ ความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำไปสู่การเติบโตเป็น ผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรม รวม 5 รุ่น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการสื่อ กลุ่ม องค์กร หรือประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ผลิตเนื้อหา และผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหา ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 256 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การบอกเล่าประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการฝึกปฏิบัติจริง

“ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบในการผลิตสื่อที่จะเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ มีมาตรฐานการผลิตสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ อีกทั้งยังสามารถสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น มีคุณค่า และยังได้เชื่อมร้อยกันเป็นกลุ่มในกรุ๊ปไลน์ภาค ทั้งหมด 5 ภาค 5 กลุ่มอีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมทุกท่าน ยังสามารถจะนำข้อมูลที่มีประโยชน์ หรือข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับสื่อปลอดภัย มาประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข่าวสารกันที่กลุ่มไลน์นี้” นายธนกร กล่าว