เลือกหน้า

เวทีเสวนายิ้มกระจาย “นิเวศสื่อดีพื้นที่เรียนรู้ @อุตรดิตถ์ติดยิ้ม” ครั้งที่ 4

(27 พ.ย. 64) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อส่งเสริและพัฒนาให้เกิดกลไลและกระบวนการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้โครงการนิเวศสื่อสร้างสรรค์ “อุตรดิตถ์เมืองเท่าทัน”

โดยมีกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 คือเทศกาล “ยิ้มกระจาย” สื่อดี พื้นที่เรียนรู้ @อุตรดิตถ์ติดยิ้ม ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ

ในการจัดเทศกาล “ยิ้มกระจาย” สื่อดี พื้นที่เรียนรู้ @อุตรดิตถ์ติดยิ้ม มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย
กิจกรรมห้องเรียนยิ้มกระจาย 20 ครั้ง กิจกรรมยิ้มกระจาย To School 10 ครั้ง และมีกิจกรรมเสวนายิ้มกระจาย 4 ครั้ง จัดขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ยำสื่ออุตรดิตถ์ ปรุงคุณค่าสู่สาธารณะ (ผู้ร่วมเวที : ทีมผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ในพื้นที่อุตรดิตถ์)
ครั้งที่ 2 เสวนาปาร์ตี้ พื้นที่ดี๊ดีของวัยรุ่น (ผู้ร่วมเวที : ทีมเยาวชนนักผลิตสื่อสร้างสรรค์ในพื้นที่)
ครั้งที่ 3 วงคุยครู-คลู สร้างสรรค์การเรียนรู้เท่าทัน (ผู้ร่วมเวที : ครูนักจัดกระบวนการเรียนรู้เท่าทัน)
ครั้งที่ 4 สื่อดี พื้นที่เรียนรู้ อุตรดิตถ์ติดยิ้ม (ผู้ร่วมเวที : เครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อุตรดิตถ์)