เลือกหน้า

เวทีสรุปและสังเคราะห์บทเรียนและองค์ความรู้จากการสนับสนุนในประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News)

(17 ธ.ค. 64) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเปิดประชุม “เวทีสรุปและสังเคราะห์บทเรียนและองค์ความรู้จากการสนับสนุนในประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News)”

มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปและสังเคราะห์บทเรียนและองค์ความรู้จากการสนับสนุนทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในโครงการประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) และจัดทำข้อเสนอหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการรับมือขจัดข่าวปลอมในสังคมไทย ตลอดจนเพื่อหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้รับทุน ณ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์