เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ “สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค” ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

(21 ธ.ค. 64) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนภาคีเครือข่ายโครงการ “สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค” เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีโอกาสในการสร้างอาชีพ และเป็นช่องทางในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจสภาพของสังคมผู้สูงวัยในมิติด้านคุณค่าส่วนบุคคลและเชิงเศรษฐกิจของสังคม

ภายในงานจัดเสวนา “ผู้สูงวัยใช้สื่อออนไลน์อย่างไรให้เวิร์ค” โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อม Influencer สูงวัยจากโลกโซเชียล ได้แก่ คุณณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์, ทพ.สมชัย สุขสุธรรมวงศ์, คุณชุติมา แสนนนท์, คุณกาญจนา สร้อยสิงห์, คุณสุเทพ ประยูรพิทักษ์ ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะ และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ในการสร้างแนวทางการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัล ณ Land Lab อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลาย ลักษณะประกอบด้วยการใช้สื่อสังคม ออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ โดยใช้สนทนาอ่านข่าวติดตามข่าวสารในระดับมาก ดังนั้นมีมุมมองใหม่ แตกต่างจากอดีต ที่มองว่าผู้สูงอายุมีความกังวล ไม่คุ้นเคย ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ มาเป็นภาพผู้สูงอายุที่ ยอมรับเทคโนโลยีมีการใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน แสดงให้เห็นว่าสื่อออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ถือว่า กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัย เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สำคัญ จึงดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต่อเนื่องทุกปี ล่าสุดภายใต้ชื่อ “สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ในการสร้างแนวทางการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัล, เพื่อให้ตอบสนองต่อทักษะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น, เพื่อสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานสื่อที่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีโอกาสในการสร้างอาชีพ, เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจสภาพของสังคมผู้สูงวัยในมิติด้านคุณค่าส่วนบุคคลและเชิงเศรษฐกิจของสังคม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีแนวคิดหลักส่งเสริมผู้สูงวัยหัวใจดิจิทัล อัพสกิลทักษะออนไลน์ เรียนรู้แบบเข้าใจ ทำได้ ใช้เป็น ผ่านกลยุทธ์การสนับสนุน เพราะเชื่อว่าการปรับตัวของผู้สูงวัยมีข้อจำกัดทางร่างกายและความกังวลที่เป็นอุปสรรค์

ทั้งนี้ โครงการยังเปิดรับนักศึกษาตัวแทนเยาวชนที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เพื่อเป็น “Digital Buddy” ของผู้สูงวัย เป็นหน่วยสนับสนุนร่วมบ่มเพาะจนเกิดต้นแบบที่เป็นองค์ความรู้กลับคืนสู่สังคม นอกจากนี้กิจกรรมใน โครงการมีเปิดอบรมและสร้างต้นแบบผู้สูงวัยที่มีความประสงค์จะใช้ทักษะทางดิจิทัลและสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในวันที่ 12 – 14 มกราคม โดยจัดอบรมฟรี 4 หลักสูตร ได้แก่
– ดิจิทัล D 101 : YOLD Creator นักผลิตสื่อวัยเก๋า อบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์, การอบรมการถ่ายภาพ, การตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือ, การพูดหน้ากล้องอย่างมั่นใจ เป็นต้น
– ดิจิทัล D102 : YOLD Digital Marketer นักขายออนไลน์วัยเก๋าอบรมการตลาดออนไลน์
– ดิจิทัล D 103 : YOLD Online Tutor ครูออนไลน์วัยเก๋าการเปลี่ยนความรู้และทักษะให้เป็นรายการด้วยการสอนออนไลน์
– ดิจิทัล D104 : YOLD Digital Literacy รู้ทันสื่อดิจิทัล, ต่อต้านข่าวลวง ข่าวปลอม

ผู้สูงวัยที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/iMA6c262MZa2r5Hn6 
นักศึกษาตัวแทนเยาวชนที่สนใจร่วมเป็น “Digital Buddy” ของผู้สูงวัย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/FdFiEPGHKdKzCU5BA