เลือกหน้า

กองทุนสื่อ – สมาคมนักเขียนลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมวรรณกรรมปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายสกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทุกประเภท ที่มีเนื้อหาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันส่งเสริมให้มีผลงานวรรณกรรมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม , สนับสนุนนักเขียน กวี และนักแปล ในการเผยแพร่ผลงานวรรณกรรม ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง , พัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีศักยภาพและเสริมสร้างทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม

ทั้งนี้ ในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ , ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และนางสาวมณสิการ รามจันทร์ ,นายธัญพิสิษฐ์ วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ต่างได้ร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณร่วมกัน

โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในการเข้าถึงความรู้และผลงานวรรณกรรมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อไปอีกด้วย

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2565

โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (Video Conference)
ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพประกอบจาก : กระทรวงวัฒนธรรม