เลือกหน้า

การรักษา COVID-19 ในคุณแม่ตั้งครรภ์

กลุ่มที่อาการน้อย  : สัญญาณชีพปกติ

กลุ่มที่อาการรุนแรง : มีอัตราการหายใจ 30 ครั้งต่อนาทีขึ้นไป หรืออยู่ในภาวะช็อค

.

การรักษา

 1. การให้สารน้ำ แก้ไขภาวะขาดสมดุลของเกลือแร่ 
 2. ให้ออกซิเจน 
 3. การให้ยาต้านไวรัสที่ใช้ในรายที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
 4. ให้ยาปฏิชีวนะ ถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเดิม เช่น Ceftriaxone 

.

การดูแลที่คลินิกฝากครรภ์ 

– ควรเลื่อนนัดเพื่อมาฝากครรภ์ ตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง หรือตรวจคัดกรองเบาหวานไปจนกว่าจะพ้นช่วงกำหนดเวลากักตัว หรือจนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อ 

– กรณีจำเป็นต้องนัดติดตาม ให้ใช้การป้องกันการแพร่เชื้อตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

การให้ยาบางชนิด ที่ต้องคำนึงถึงอายุครรภ์และทารก 

การไม่สามารถนอนคว่ำเพื่อให้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นได้ เพิ่มโอกาสที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 

.

ข้อปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

 1. ฉีดวัคซีน 
 2. เว้นระยะห่างทางสังคม
 3. ล้างมือสม่ำเสมอ
 4. กินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่
 5. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน

ประกวดคลิป “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย (Creative Thai)

กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ สําหรับเด็กและเยาวชน

ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”

ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ สําหรับเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราว ที่สร้างความน่าสนใจ และความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ชิงเงินรางวัลรวม 380,000 บาท จํานวน 18 รางวัล พร้อมโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่
 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
 • รองชนะ เลิศอันดับ 2 จํานวน 4 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้
ผ่านเว็บไซต์ http://ymc.regist-master.com/

วิธีป้องกันผู้สูงอายุอย่างไรไม่ให้ติดโควิด 19 ในช่วงสงกรานต์

ถึงแม้จะมีการระบาดของโควิด แต่ด้วยความรุนแรงที่ไม่มากนัก จึงทำให้รัฐบาลตัดสินใจไม่ห้ามการฉลองในเทศกาลสงกรานต์ แต่ลูกหลานก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใหญ่ในบ้านด้วย ดังนั้นหากต้องกลับบ้านควรปฏิบัติตนให้เคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและคนในครอบครัว โดยมีหลักง่าย ๆ ดังนี้

 

1) ญาติผู้ใหญ่ ควรรีบฉีดวัคซีนให้ครบ 3 เข็มภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565 เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันขึ้นสูงสุด 14 วันหลังฉีดเข็ม 3 พอดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีที่ยังไม่เคยฉีดเลย หรือฉีดไปแล้ว 1 เข็ม ขอให้เร่งฉีดเข็มเพิ่มเติมทันที

2) ก่อนเดินทาง ขอให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนให้ครบ 3 เข็มด้วย

3) ก่อนออกเดินทางไม่เกิน 3 วัน ขอให้ทำการตรวจ ATK ว่าตัวเองมีผลเป็นลบ ถ้าผลเป็นบวก ขอให้          งดเว้นการเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่

4) ในระหว่างเดินทาง ถ้าหากเดินทางโดยบริการสาธารณะ ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาอย่างเคร่งครัด

5) เมื่อถึงบ้าน ขอให้หลีกเลี่ยงการถอดหน้ากาก โดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการทานอาหารร่วมกัน เว้นระยะห่างให้มาก และไม่ประมาท

6) เมื่อเดินทางกลับมาทำงานแล้ว ขอให้ทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เป็นเวลา 7 วัน 

 

ข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังกล่าวเป็นสิ่งง่าย ๆ ที่ประชาชนทุกคนสามารถปฏิบัติได้ และไม่ยุ่งยากจึงขอให้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด เพื่อคนในครอบครัว ตนเอง และสังคมโดยรวม

กองทุนสื่อ จับมือ สถาบันพระปกเกล้า ผลักดันสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง

(19 เมษายน 2565) ณ ห้องรับรองสถาบันพระปกเกล้า ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ สถาบันพระปกเกล้า

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำสื่อสร้างสำนึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เพื่อพัฒนาและเผยแพร่สื่อที่สร้างสำนึกพลเมืองให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตเนื้อหาที่สร้างสรรค์สังคมให้มากยิ่งขึ้น ให้แก่เยาวชนอันเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเป็นพลังของประเทศ

โดย ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่า สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการที่มีความโดดเด่นด้านเนื้อหาที่จะให้ความรู้กับสังคม และทางกองทุนฯ มีพันธกิจในการร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อเผยแพร่สื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงนับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและดำเนินต่อไปได้ด้วยดี

ด้าน เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า แม้สถาบันฯ จะมีเนื้อหาทางวิชาการมากมาย เปรียบเสมือนมีเครื่องเสียงที่ดีแต่มีลำโพงที่ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ กองทุนฯ จึงเปรียบดังลำโพงที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะช่วยขยายความคิด แนวทางความรู้ ในเบื้องต้นความร่วมมือแรกในการประกวดสื่อสร้างสำนึกพลเมือง เป็นจุดเริ่มที่จะร่วมกันคิดที่จะนำสาระ ประเด็นที่จะมาสื่อให้สังคมเกิดบรรทัดฐานใหม่ ให้ยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน โดยมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ในพิธีลงนาม ร่วมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายณัฐพงศ์  รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ และ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์