เลือกหน้า

กองทุนสื่อ จับมือ 4 สมาคมวิชาชีพสื่อ ร่วมหารือ สอวช. – บพค. หาแนวทางพัฒนากำลังคนด้านสื่อมวลชนเพื่อยกระดับให้เกิดสื่อปลอภัยและสร้างสรรค์มากขึ้น

(31 พ.ค. 65) นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วย ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำคณะผู้บริหารฯ และผู้แทนสมาคมวิชาชีพสื่อ 4 สมาคม ร่วมประชุมกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ และ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  ร่วมประชุม หาแนวทางความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านสื่อสารมวลชนและร่วมกำหนดทิศทางสื่อไทย

ในการหารือครั้งนี้มีผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายวัสยศ งามขำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นหลักในการหารือคือเรื่องความร่วมมือถึงในการพัฒนากำลังคนด้านสื่อสารมวลชน รวมถึงทิศทางของสื่อไทยในปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการทำงานในภาพรวมของแต่ละฝ่ายหน่วยงานด้วย

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันในภารกิจที่ต้องร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากร สร้างกระบวนการและสร้างนวัตกรรมสื่อแบบต่าง ๆ ให้สามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น และนำเสนอข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อการเล่าเรื่องได้รอบด้าน หลากหลายแง่มุม และขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้ พร้อมทั้งสร้างฐานความรู้ด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุนการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำหรับการทำงานร่วมกันนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการให้ตั้งคณะทำงานที่จะวางกรอบการทำงาน บนพื้นฐานของความร่วมมือด้านต่างๆ ทั้งการวิจัย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร การสร้างเสริมระบบนิเวศสื่อ กลไกเครื่องมือ และบุคลากรนักคิด นักสร้างสรรค์ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อและสังคมเพื่อตอบโจทย์เชิงนโยบายและขับเคลื่อนให้เกิดการยกระดับสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์ของประเทศร่วมกันต่อไป

กองทุนสื่อ หารือความร่วมมือ สมาคมทีวีดิจิตอล มุ่งพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อ ผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคม

(31 พ.ค. 65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประชุมร่วมกับ นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมทีวีดิจิตอล ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อและคุณภาพเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์สังคม

ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)

นายสุภาพ กล่าวว่า ทางสมาคมขอเสนอความคิดที่อยากทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนหรือพัฒนาผู้ผลิตสื่อทีวีดิจิตอล แต่ยังขาดงบประมาณ เพื่อจะขับเคลื่อนงานในส่วนนี้
จึงอยากชวนกองทุนสื่อมาหารือแนวทางร่วมกัน

ดร.ธนกร กล่าวว่า ขอขอบคุณนายกสมาคมทีวีดิจิตอลและสมาชิก กองทุนพร้อมสนับสนุนสมาคมในทุกมิติ โดยมองว่าอาจเริ่มจากการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อเป็นโครงการนำร่อง

การจัดทำหลักสูตรพัฒนาการผลิตเนื้อหาร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนรางวัลให้กับผู้ผลิตสื่อดีในสังคม โดยมุ่งหวังพัฒนานักวิชาชีพสื่อที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพผลิตสื่อที่สร้างสรรค์สังคม ตามภารกิจของกองทุนต่อไป

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน

กองทุนสื่อ บวงสรวงใหญ่โครงการภาพยนตร์พระร่วง พระราชาผู้ทรงธรรม มุ่งหวังให้เป็นภาพยนตร์ที่เข้ากับยุคสมัย สร้างความเข้าใจของสังคมไทยได้อย่างถูกต้อง

บริษัท เดอะวิน ออแกไนเซอร์ จำกัด ผู้ผลิต “โครงการภาพยนตร์พระร่วง” โครงการภาพยนตร์แห่งตำนานที่จะเผยความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย จัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้องอย่างยิ่งใหญ่ในเช้าวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โดยมีทีมงานผู้ผลิตแถวหน้า และทัพดารานักแสดงชั้นนำเข้าร่วมงาน

“โครงการภาพยนตร์พระร่วง” เป็นภาพยนตร์ที่ผลิตโดย บริษัท เดอะวิน ออแกไนเซอร์ จำกัด โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย นำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์เพลงร่วมสมัย นับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในประวัติศาสตร์วงการไทยที่มีเนื้อหากล่าวถึงประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตและปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้เป็นภาพยนตร์ที่เข้ากับยุคสมัย สามารถสร้างความเข้าใจของสังคมไทยได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะรากเหง้าของความเป็นชาติไทย อันนำมาซึ่งความสามัคคี และความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมือง

ภาพยนตร์พระร่วง อำนวยการสร้างโดย อนาวิล วิภาสวัสดิ์ ผู้สร้าง “พระร่วง เดอะมิวสิคัล” กำกับการแสดงโดย ชาติชาย เกษนัส ผู้กำกับภาพยนตร์ผู้คร่ำหวอดในวงการ โดยมีผลงานอันโด่งดังอย่าง Bangkok to Mandalay จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี พร้อมทีมงานผู้มีความสามารถคับคั่ง อาทิ ธีรวัฒน์ รุจินธรรม กำกับภาพ, ไกวัล กุลวัฒโนทัย ศิลปินศิลปาธร ประพันธ์เพลง, สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา กำกับลีลา ร่วมกับ เล้ง ราชนิกร แก้วดี

นำแสดงโดย เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์, แก๊ป ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล, สงกรานต์ The Voice, เนท กานดา วิทยานุภาพยืนยง และ ศรีเพชร นักแสดงจากประเทศกัมพูชา

โครงการภาพยนตร์พระร่วง พระราชาผู้ทรงธรรม

ผลงานผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สื่อออนไลน์

  1. สำนักงานข่าว บางกอก ทูเดย์ >>> https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbangkok-today.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%258d%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a2%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gtGsadxTz5lKwY9lD78Fj70LyBvjar5gOxLzDP3qNl13eCUQBdOta9a0&h=AT02rhQX-uVrxONUy54niSrYpDzcdEaBZXcVxh5uJeBtZu_ZJODeWeS3wSl-Ij0aMgUZ9dNDOErBOv6__tC8Y-R-JfSCVC2CBIHb2Eaxb6RLkbrdlMI1qPg0VZShEVhTa9-jyQ
  2. Facebook: Lady Society >>> https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5282682291792355&id=998471540213473
  3. Facebook: เนชั่นบันเทิง >>>https://www.facebook.com/NationEntertainmentNews/posts/5009797589118679

สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยปัตตานี โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบ

สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-280-0091-6 ต่อ 4147

โทรสาร : 02-280-4162

หรือที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมีแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 0 7346 0205

โทรสาร : 0 7346 0061

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1FlNGJcxLRt-UJRhEu3wkdBnl-XeP7Fnk/view