เลือกหน้า

กองทุนสื่อ เชิญชมการ์ตูนแอนิเมชัน “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา”

กองทุนสื่อ เชิญชมการ์ตูนแอนิเมชัน “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” ผลงานพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานพิมพ์แจกในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้ง โดยกองทุนและผู้รับทุนได้นำมาเป็นต้นฉบับในการจัดทำการ์ตูนแอนิเมชัน จำนวน 84 ตอน มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง ให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” จัดทำโดย บริษัท อีโนวา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562 ประเภทเปิดรับทั่วไป โดยมีพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่สื่อคุณธรรมที่ดีและสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้อง ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย ช่วยเติมเต็มคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมของสังคมให้งอกงาม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ความยาวตอนละประมาณ 11 นาที จำนวน 84 ตอน

พร้อมกันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2565  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  จึงได้เผยแพร่ การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” ผ่านยังช่องทางการสื่อสารของกองทุนฯ และได้ประสานไปยังสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ร่วมเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมต่อไป

ติดตามรับชมการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา

ได้ทาง Facebook Page และ YouTube กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

และ Facebook Page สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา

กองทุนสื่อ จับมือ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จัดอบรม PDPA สร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

(27 ก.ค. 65) สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการอบรม PDPA สำหรับกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่สื่อมวลชน ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทั้ง 15 ช่อง ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การจัดงาน PDPA สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เกิดจากความต้องการของสมาชิกสมาคมว่าทางสมาคมควรจะจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่อง PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเร่งด่วน เพราะบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ PDPA ของช่องต่าง ๆ มีคำถามและความคลุมเครือกลัวว่าจะปฏิบัติงานผิดพลาด และได้บทลงโทษตามกฎหมายตามมา จึงอยากได้ความชัดเจน ในบางประเด็นที่ตนเองสงสัยอยู่ จึงเรียกร้องให้ทางสมาคมจัดงานนี้ขึ้น โดยการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA แก่สื่อมวลชน ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทั้ง 15 ช่อง ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือหลีกเลี่ยง การกระทำที่จะเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย PDPA ได้”

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นไปตามภารกิจของกองทุน คือการจัดองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วม โดยกองทุนฯจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ‘การอบรมในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนให้มีความรู้ความความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA แก่สื่อมวลชน ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ รวมถึงการผลิตสื่อที่ดี ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป’

อย่างไรก็ตาม การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้โดย คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี บรรยายเรื่อง “PDPA กับปัญหาที่พบเจอ สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์” คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ บรรยายเรื่อง “เจาะลึก สิ่งที่ควรหยุด หลีกเลี่ยง และความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย PDPA”  ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล สื่อมวลชน และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องด้านสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรบกว่า 150 คน ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และในห้องประชุม โรงแรมสุโกศล ถ. ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์โครงการ “มีดีต้องแชร์”

ด้วยคณะอนุกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ในศูนย์อำนวยการต่อต้าน การทุจริตแห่งชาติ (สอตช.) ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)                         เป็นฝ่ายเลขาบุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “มีดีต้องแชร์” ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน        เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้าน         การทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและ ยกระดับธรรมาภิบาลด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริการประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ผ่านช่องทาง https://nacaoc.pacc.go.th/covid19/index_shared.php หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2565

โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (Microsoft team)

ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 ภาพประกอบจาก : กระทรวงวัฒนธรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2565 (ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Microsoft Teams)

โดยมี คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุม
 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

ภาพประกอบจาก : กระทรวงวัฒนธรรม