เลือกหน้า

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคล  หรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรี่ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2565 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 หรือวันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งประกาศ กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้จากเว็บไซต์กองตรวจราชการ ww.m culture go.th/evaluate หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด “ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. เป็นหน่วยงานในกำกับ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้า ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ โดยส่งใบสมัครงานทางไปรษณีย์หรือยื่นใบสมัคร งานได้ที่กลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 252 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หรือทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] และดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.tcels.or.th

และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2644 5499 ต่อ 327

วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565

วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ (ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕)

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่สาธารณชน 

สามารถอ่านวารสารแบบออนไลน์ ได้ที่ : https://online.fliphtml5.com/okso/iawe/#p=5

หรือติดตามข่าวสารอื่น ๆ เว็บไซต์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ที่ :  www.disaster.go.th หัวข้อ “สื่อเรียนรู้จัดการภัย”