เลือกหน้า

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคล  หรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรี่ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2565 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 หรือวันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งประกาศ กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้จากเว็บไซต์กองตรวจราชการ ww.m culture go.th/evaluate หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด “ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

ส.ว. ให้กำลังใจ กองทุนสื่อ หลังเข้ารายงานประจำปี 64 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ชี้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำได้ค่อนข้างดี

(29 ส.ค. 65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะ ได้เข้าชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

 

โดยกล่าวว่า การจัดทำแผนแต่ละปีทางกองทุน ได้คำนึงถึงองค์ประกอบ 4-5 ประการ ตั้งแต่เจตนารมณ์การก่อตั้งกองทุน ที่ให้ความสำคัญต่อสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนค่านิยม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ที่คำนึงถึงยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 แผน 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ที่คำนึงถึงนโยบายของรัฐบาล และส่วนสุดท้ายคือสภาพแวดล้อมของประเทศและสังคม

 

โดยผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุน ทั้ง 4 มิติ ในปีงบประมาณ 2564 ภาพรวมอยู่ที่ 4.79 สูงขึ้นจากปี 2563 อยู่ที่ 4.77 คะแนน และผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ได้ 93.05 คะแนน ทั้งนี้ ในการชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุน มีทั้งหลักเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งยอมรับว่าในเชิงคุณภาพยังชี้วัดค่อนข้างยากแต่ในอนาคตทางกองทุนจะทำให้เกิดเครื่องมือที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

 

‘ย้ำว่าทางกองทุน ไม่ได้ละเลยเรื่องการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้เตรียมจะบรรจุไว้ในแผนระยะต่อไปแล้ว และพร้อมยินดีรับทุกความเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น’

 

อย่างไรก็ตาม สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ชื่นชมความก้าวหน้าการทำงานของกองทุน ซึ่งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ที่มีผลงานเป็นลำดับ โดยมีค่าคะแนนประเมินผลงาน และ ITA ที่อยู่ในระดับ A อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ มองว่าเป็นรายงานที่ดี เห็นภาพการทำงานของกองทุน ได้อย่างชัดเจน และมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งดำเนินงานมาได้ 6 ปี หากดูจากจุดที่เป็นอยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นระดับ A ขณะเดียวกัน ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน 4 ด้าน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ และการให้บริการ ก็ได้คะแนน 4.79 ซึ่งถือว่าดีมาก

 

นอกจากนี้ ก็มีความเห็นข้อเสนอแนะที่ฝากไปยังกองทุน ให้เพิ่มการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงาน ซึ่งหากมีความพอประมาณ ยึดทางสายกลาง มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ก็จะสามารถผลิตสื่อที่ดีตามมาได้ พร้อมกับเสนอแนะให้กองทุนมีการทำงานประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อลดขั้นตอนการตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดความสิ้นเปลือง และควรปรับตัวรูปแบบองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่กะทัดรัด

ทั้งนี้ ในส่วนของการศึกษารายงานของกองทุน โดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

 

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กรรมาธิการ เห็นว่า ในรายงานประจำปีนั้นไม่ปรากฏผลการดำเนินงานหรือความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน ซึ่งหากมีการรายงานผลในแต่ละปีตามตัวชี้วัดจะเป็นประโยชน์ในการทบทวนความก้าวหน้าว่าบรรลุตัวชี้วัดใด

 

อย่างไรก็ตาม อยากให้กองทุน มีการทบทวนนิยาม พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มเติม การสร้างสื่อสร้างสรรค์ ที่ทำให้สังคมมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น ครอบคลุมกับประชาชนทุกกลุ่มโดยเน้นเนื้อหาสาระที่สนุกเข้าใจง่ายสร้างสรรค์และแฝงแง่คิด สนับสนุนทุนสำหรับผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง และด้านสังคมเท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ทุกกลุ่มอายุและในสถานศึกษา ผลักดันงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนสื่อที่มีสาระเป็นประโยชน์กับสังคมสะท้อนค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมอย่างแท้จริง

 

‘ควรมีระบบประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ควรมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไกและกระบวนการคัดกรองเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ ควรเน้นการผลิตสื่อที่มุ่งเผยแพร่ค่านิยมที่ดีงามให้ แก่สังคมและเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลายทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์’

 

อย่างไรก็ตาม ดร.ธนกร ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิกวุฒิสภา และรับข้อสังเกต ข้อมูลที่เสนอแนะ เพื่อเสนอให้ทั้งอนุกรรมการบริหารและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับทราบต่อไป

กองทุนสื่อ “ปันรักปันสุข” รวมพลังจิตอาสาบริจาคของเพื่อสาธารณประโยชน์

(26 ส.ค. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “TMF วันแม่แชร์รัก”  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

โดย นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการและผู้สูงอายุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมทำกิจกรรม นันทนาการ การเล่นดนตรีร้องเพลง ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่ บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก โดยมีนางกาญจนา พรหมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก บ้านรื่นสุข ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก