เลือกหน้า

ผู้บริหารกองทุนสื่อหารือความร่วมมือกับผู้บริหาร Arirang TV ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมขอบคุณที่อารีรังสนับสนุนโครงการ 2022 International Broadcasting Leadership Program

ผู้บริหารกองทุนสื่อหารือความร่วมมือกับผู้บริหาร Arirang TV ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมขอบคุณที่อารีรังสนับสนุนโครงการ 2022 International Broadcasting Leadership Program ซึ่งกองทุนฯส่งผู้แทนจากประเทศเข้าอบรมและศึกษาดูงาน

22 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมด้วย ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าพบและหารือกับ Mr.Kim Joong-shik , Vice President of Management และJeon Haeng-Jin, General Manager, Eui Song Choi,
Deputy Manager of Media Business Center

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมกันในการพัฒนาสื่อและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน รวมตลอดถึง การร่วมมือกันผลิต contents ในอนาคต

พร้อมกันนี้ ผู้จัดการกองทุนได้แสดงความขอบคุณที่ Arirang TV ให้การสนับสนุนโครงการศึกษาอบรมและดูงานของคณะผู้แทนหน่วยงานจากประเทศไทย ณ ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 14-24 พฤศจิกายน 2565 นี้

สำหรับ Arirang TV เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา ทำหน้าที่ผลิตและเผยแพร่เนื้อหารายการเชิงสรรค์ทั้งทางโทรทัศน์และวิทยุ รวมถึงแพลทฟอร์มออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆในหลายประเทศ

โครงการอบรม “นักสืบสายชัวร์ X ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร TRICK OR TRUST” กองทุนสื่อ หวังสังคมไทยรู้เท่าทัน และร่วมกันใช้ประโยชน์ สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

(11 พ.ย. 65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมาย
นายชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
เปิดโครงการ นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร TRICK OR TRUST

ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 ซึ่ง อสมท. และภาคีเครือข่ายร่วมจัดขึ้น ณ แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

นายชำนาญ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นอกจากจะมีพันธกิจที่มุ่งเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทางกองทุนฯ ยังมุ่งส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้ร่วมกันสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจในการ “รู้เท่าทัน” การใช้สื่อโดยเฉพาะกับกลุ่มเด็ก เยาวชน รวมถึงคนในครอบครัว

การพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัย จึงเป็น 1 ในยุทธศาสตร์ ที่สำคัญของกองทุนฯ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอบรม ระดมความเห็น ถอดบทเรียน ตลอดจนการออกแบบจัดทำหลักสูตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัย โดยเฉพาะปัญหาข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ และการใช้กลอุบายต่าง ๆ หลอกลวงผู้คนผ่านสื่อ ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญในเวลานี้

‘กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความตั้งใจของภาคีเครือข่าย คณะวิทยากร รวมถึงผู้เข้าอบรมทุกคน จะเป็นแรงผลักดันให้โครงการ “นักสืบสายชัวร์ ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร TRICK OR  TRUST” ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาสังคมไทยของเราให้“รู้เท่าทัน” และร่วมกันใช้ประโยชน์จากสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์’

 

ผู้สนใจสามารถ ติดตามรายละเอียดโครงการ “นักสืบสายชัวร์ ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร TRICK OR  TRUST” ได้ที่

Facebook : นักสืบสายชัวร์ X ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร

BEYOND Content Creators เปิดพื้นที่ สร้างสื่อดี ให้มีโชว์

(14 พ.ย. 65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กล่าวบรรยาย หัวข้อ ‘เปิดพื้นที่ สร้างสื่อดี ให้มีโชว์” ในระหว่างร่วมงานเปิดตัวโครงการ
‘BEYOND Content Creators เปิดพื้นที่ สร้างสื่อดี ให้มีโชว์’

ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมจัดขึ้น

ณ ห้อง Studio 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.ธนกร กล่าวว่าโครงการ ‘BEYOND Content Creators เปิดพื้นที่ สร้างสื่อดี ให้มีโชว์’ เป็นโครงการที่ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในกลุ่มประชาชน

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสาร สร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกองทุน สร้างสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณะ เพราะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สนับสนุนการผลิตสื่อในทุกแพลตฟอร์ม

‘ทางกองทุน อยากเห็นผลงานที่ดี สู่ประชาชน เป็นสื่อที่มีประโยชน์ ปลอดภัย และสร้างสรรค์ เสริมสร้างเป็นกำลังใจให้กับผู้รับชม โดยรูปแบบของโครงการนี้ ประชาชนสามารถส่งผลงานการผลิตสื่อคลิป TikTok ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้ามาร่วมในโครงการ ซึ่งจะมีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 120 คลิป จะได้รับเงินรางวัล พร้อมนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok Account ของโครงการ ต่อไป

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสื่อที่สร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างทั่วถึง เป็นผู้ผลิตสื่อที่คำนึงถึงผู้รับชม เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ไปสู่สังคมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นนักสื่อสารยุคใหม่ กระตุ้นการแก้ไขปัญหา สะท้อนให้เกิดแง่มุม เพราะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เชื่อว่า “สื่อดี มีอยู่ทุกที่ ขอเพียงแค่เราเชื่อมั่น”

ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กล่าวว่า การเกิดขึ้นของสื่อออนไลน์ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่อออนไลน์ของประชาชน มีการปรับเปลี่ยนไปจากอดีต รวมทั้งบทบาทของผู้รับสารที่สามารถเป็นผู้ส่งสาร สามารถเป็นผู้ผลิตสื่อได้เอง จากการถ่ายคลิปด้วยสมาร์ตโฟน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดคลิปวิดีโอจำนวนมากเผยแพร่อยู่ในหลายแพลตฟอร์ม คลิปวิดีโอบางประเภทเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เช่น คลิปวิดีโอความรุนแรง ลามก อนาจาร ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของเด็กและเยาวชน

นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาโดยคณะของโครงการ ในหัวข้อ “สื่ออย่างไรให้สังคมดี” โดยวิทยากร
-ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณจิรศักดิ์ ก้อนพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)ที่เน้นย้ำให้เห็นช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะหากสื่อที่สารไปเป็นคุณค่าในทางบวก สังคมและผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล

นอกจากนี้ การเสวนาในหัวข้อ“คอนเทนต์ดี…คิดต่างอย่างสร้างสรรค์” โดยวิทยากรTiktoker ทั้ง คุณบุญธิดา ชินวงษ์ (ฝ้าย ใช้เท้าแต่งหน้า) , คุณเจนนี่ อโรร่า (ก้มหัวลิปซิงค์เพลง) และ คุณโสรยา วงษ์พัดอำพร (เฟิร์น ฟ.ฟัน) ก็ได้บอกเทคนิค และวิธีคิด ก่อนที่จะผลิต โดยชี้ว่า ก่อนพูดถึงความสำเร็จ ต้องฝ่าฟัน ทั้งจัดการความคิด ฝ่าฟันอุปสรรค และเป้าหมาย

โครงการ‘BEYOND Content Creators เปิดพื้นที่ สร้างสื่อดี ให้มีโชว์’ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนร่วมผลิตสื่อดีและสร้างสรรค์ เข้าร่วมโครงการ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2565

โดยส่งผลงานได้ที่ : https://forms.gle/Vf3zg61yghQzGkoj7

หรือสามารถสแกน QR Code ส่งผลงาน

เมื่อผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้ว  จะเผยแพร่ทาง
Tiktok : beyond_content_creators  วันละ 1 คลิป

โดยเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จนครบ 120 คลิป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 15 World Film Festival of Bangkok กองทุนสื่อ ร่วมโชว์ผลงาน A Time To Fly ‘หัวใจกระดาษ’ ผลงานผู้รับทุน

(11 พ.ย. 65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมาย นายปราโมทย์ บุญนำสุข ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมงานแถลงข่าวงานเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 15 World Film Festival of Bangkok ภายใต้แนวคิด “Return To Cinema ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมสนับสนุน พร้อมภาคีเครือข่าย ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายปราโมทย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กองทุนสื่อได้ให้ทุน creator ในประเภทภาพยนตร์กว่า 48 โครงการ ในนี้มีทั้ง ภาพยนตร์ขนาดสั้น (Short Film) , ภาพยนตร์สารคดี (Documentary Film) และ ภาพยนตร์ขนาดยาว (Feature Film)

ซึ่งมีทั้งที่ฉายในโรงภาพยนต์ และฉายในกลุ่มเฉพาะ เพราะกองทุนสื่อสนับสนุนและส่งเสริมสื่อ โดยการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมของประเทศนำเสนอสู่ชาวไทยและชาวโลก ผ่าน 5F ได้แก่  1) อาหาร (Food)  2) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film)  3) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion)  4) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting)  5) เทศกาลประเพณีไทย (Festival) เช่น รายการ Edible story Thailand เป็นการนำเสนอเรื่องราวของอาหารไทย โดยมีพิธีกรเป็นชาวต่างชาติ

‘เทศกาลงานนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะมีการฉายหนังรอบพิเศษ เรื่อง “A Time to Fly หัวใจกระดาษ” ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายไร้สัญชาติชาวไทใหญ่วัย 11 ปี ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของ หม่อง ทองดี ที่ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินพับกระดาษที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการของผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562’

“World Film Festival of Bangkok” หรือ “เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ” ครั้งที่15 จัดเต็มภาพยนตร์ระดับโลก 61 เรื่อง ภาพยนตร์สั้นทดลอง 20 เรื่อง จาก 51 ประเทศ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดทั้งเทศกาล
โดยจัดขึ้นระหว่าง 2-11 ธันวาคม 65 นี้
ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กองทุนสื่อ จับมือ KOCCA เพื่อส่งเสริมการผลิต การเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกันแล้ว

(11 พ.ย. 65) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการผลิต การเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) โดย นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ Korea Creative Content Agency (KOCCA) โดย Mr. Hyun-rae Jo, CEO & President, Korea Creative Content Agency ณ 35 Gyoyuk gil, Naju-si 58217, Jeollanam-do, the Republic of Korea กำหนดระยะเวลาในการร่วมมือ 3 ปี

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำบันทึกความร่วมมือ ดังนี้

  • เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารการผลิต เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสื่อ การส่งเสริมการเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน
  • เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลงานของ TMF และ KOCCA และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
  • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ TMF และ KOCCA เพื่อให้ผู้ผลิตสื่อ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ รวมถึงประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต การเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือและมาเยี่ยมชมตามคำเชิญครั้งนี้ เกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถนำไอเดีย ความทันสมัย มาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้อีกด้วย