เลือกหน้า

(1 ก.พ. 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดแถลงเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2565 โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการจัดสรรทุนเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มาตั้งแต่ ปี 2560 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นความตั้งใจของกองทุนที่ต้องการ ผู้สร้างสรรค์ที่มีความคิดหลากหลาย แตกต่าง และสร้างสรรค์

โดยในปี 2565 กองทุนได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ การจัดสรรทุนโดยแบ่งประเภทของทุนออกเป็น 3 ประเภท

คือ ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป วงเงิน 90 ล้านบาท ซึ่งเปิดโอกาสสำหรับทุกกลุ่มทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

กลุ่มประชาชนทั่วไป และเปิดกว้างสำหรับการผลิตเนื้อหา รวมถึงรูปแบบในการนำเสนอที่ให้เป็นไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ขอทุน

ทุนประเภทยุทธศาสตร์ วงเงิน 180 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์การผลิตสื่อที่กองทุนให้ความสำคัญและต้องการให้เกิดขึ้น ได้กำหนดประเด็นเนื้อหาการผลิตเป็นเป้าหมายสำคัญ  7 ประเด็น คือ

 

ประเด็นที่ 1 ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กับสังคมดิจิทัล การผลิตสื่อเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประเด็นที่ 2 พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม ถ่ายทอดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภาษา ศาสนา และวิถีชีวิต ซึ่งเป็นความหลากหลายของสังคม

ประเด็นที่ 3 เป็นภารกิจที่กองทุนเราดำเนินการทุกปี ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

ประเด็นที่ 4 การผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม พลังของ (Soft Power) เช่น วิถีชีวิต ชุมชน ศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกร็ดประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว อาหาร แหล่งทรัพยากรเหล่านี้ในประเทศไทยมีจำนวนมาก เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้

ประเด็นที่ 5 ความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ

ประเด็นที่ 6 การรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวลวง ข่าวปลอม (Fake News) ประทุษวาจา (Hate Speech) และการระรานในโลกออนไลน์ (Cyberbullying)

ประเด็นที่ 7 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

และทุนประเภทความร่วมมือ 30 ล้านบาท ที่ต้องการให้ภาคีเครือข่ายมาร่วมทำงานกับกองทุน

 

‘กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานเล็ก ๆ แต่ว่ามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คิดการใหญ่ ให้สังคมดีขึ้น ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง ความหวังนี้มันอยู่ที่คนไทยทุกคน ที่จะมาร่วมผนึก ทำงานสร้างสรรค์ผลงานสิ่งดี ๆ ร่วมกัน’

ทั้งนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th และติดตามข้อมูลข่าวสารทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โทรศัพท์ 02-273-0116-9