เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” แห่งชาติ และ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เด็กรักษ์ดี วิถีศีล 5 ครั้งที่ 5

ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็น 1 ในกิจกรรมหลักของโครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech”

พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล, ดร. เจ้าคณะภาค 14 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

โดยมีดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมเป็นหนึ่งวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Hate Speech ภัยร้ายของสังคม” ร่วมด้วย พระมหาบุญเลิศ อินุทปญโญ, ศ.ดร.รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และผศ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ และทีมวิทยากรประจำโครงการ ในการอบรมเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนสังคมสัมมาวาจาในโรงเรียน

ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของผู้ที่ร่วมอบรม จะได้บุคคลที่สำรวมระวังต่อพฤติกรรมการแสดงออกต่อผู้อื่นทั้งกาย และวาจา มีเป้าหมายเป็นแกนนำพลังเยาวชนไทยไร้ Hate Speech จำนวน 5,000 รูป/คน ที่จะช่วยเป็นกลไกขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมสัมมาวาจา ผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่างกันในโรงเรียนและการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากนี้โครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech ยังมีการเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสารคดีเชิงคุณธรรม ส่งเสริมการขับเคลื่อนสัมมาวาจาในสังคม
“เราเลิกกันนะ Hate Speech”
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภัยร้ายของ Hate Speech เผยแพร่ทาง MCU TV ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันต่อไปด้วย