เลือกหน้า

การจัดการชยะที่ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ เพื่อให้ทุกพื้นที่มีความสะอาด ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่าง ๆ คือต้องมีการคัดแยกขยะออกเป็น ชยะเปียก ขยะแห้ง แต่สำหรับในช่วงภาวะวิฤติจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 การจัดการขยะจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทิ้งขยะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะมีขยะที่เป็นชุดตรวจ COVID-19 ATK ที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อดังกล่าว และทิ้งลงถังขยะเป็นจำนวนมาก โดยทั่วๆไปการทิ้งขยะ จะมีการแยกขยะออกเป็น 2 ประเภท คือ ขยะไม่ปนเปื้อน กับขยะที่ปนเปื้อนออกจากกัน แบบนี้

           1.ขยะที่ไม่ปนเปื้อน ได้แก่ ขยะที่ไม่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่งอื่นๆ เช่น เอกสารกำกับชุดตรวจ และกล่องบรรจุภัณฑ์

           2.ขยะที่ปนเปื้อน ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น ตลับหรือแผ่นทดสอบ หลอดใส่น้ำยา ไม้ swap ฝาหลอดหยด ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูง ต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป

           ดังนั้น เพื่อให้การทิ้งขยะนี้ ไม่เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงแนะนำวิธีการจัดการขยะ ดังต่อไปนี้

กรณีที่ในพื้นที่หรือชุมชน มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ

          – เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะ (ถุงแดง) 2 ชั้น

          – ถุงชั้นแรก ให้มักปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์)

          – ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง

          – นำไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ

          – ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเก็บขน และนำขยะติดเชื้อไปกำจัดอย่างถูกต้อง

          – ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

กรณีที่พื้นที่หรือชุมชนไม่มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ

          – เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะทั่วไป 2 ชั้น

          – ถุงชั้นแรกที่บรรจุขยะติดเชื้อ ให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาวลงไปในถุง เพื่อทำลายเชื้อ

          – มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ

           – ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง

           – ขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้ว ให้ประสานและนำส่ง อปท. ในพื้นที่เพื่อนำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป

           – ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

             การจัดการขยะอย่างถูกวิธี ด้วยการเพิ่มความระมัดระวังให้มีความรัดกุมเพิ่มมากขึ้น เป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว อันจะส่งผลให้ประชาชนในทุกๆ พื้นที่ของประเทศไทย ลดความเสี่ยงและปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด 19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

อ้างอิง : กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข