เลือกหน้า

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร อาจารย์จิณห์จุฑา สุวรรณคัมภีระ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม คณะครุศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง

โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งผสานเข้ากับรายวิชาของทั้ง 4 สาระวิชา ประกอบด้วย

สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน และ สาขานาฏศิลป์ศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้พื้นฐานในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ

 

ทั้งนี้หลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (E-book) ประกอบด้วย

1) นิยามและคุณลักษณะของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

2) องค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

3) ผลกระทบของสื่อต่อสังคม

4) ข้อควรรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ

 

โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นความร่วมมือ เพื่อพัฒนาหลักสูตร ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันด้วย