เลือกหน้า

แนวทางการรักษาแบบผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” แก่ผู้ป่วยโควิด เป็นแนวทางการรักษาระบบใหม่ ที่เพิ่มจากระบบการรับตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาล (รวมฮอสพิเทลกับโรงพยาบาลคู่สัญญา) โรงพยาบาลสนาม การกักในชุมชน กักตัวที่บ้าน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ขั้นตอนการเข้าระบบการรักษา ดังนี้

  หากมีอาการทางเดินหายใจหรือประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อตรวจ ATK ด้วยตนเอง แล้วผลเป็นบวก

  โทรสายด่วนเบอร์ 1330 สายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

  ไปรับบริการที่คลินิกทางเดินหายใจ (ARI Clinic) หรือคลินิกสงสัยผู้ติดเชื้อ (PUI) ที่มีในทุกโรงพยาบาล

  หากมีภาวะเสี่ยง ให้โทรติดต่อโรงพยาบาลที่มีสิทธิการรักษาเพื่อประเมิน ภาวะเสี่ยงได้แก่ เป็นกลุ่ม 608 มีโรคประจำตัวเสี่ยงสูงเรื้อรัง หรือตั้งครรภ์ โดยอาการที่ติดเชื้อโควิดต้องมีอาการไม่มาก จะให้เข้าระบบการกักตัวที่บ้าน ชุมชน กักตัวที่โรงแรม และฮอสพิเทล แต่หากมีภาวะเสี่ยงและอาการรุนแรงจะส่งรับการรักษาในโรงพยาบาล

เมื่อแพทย์ประเมินแล้วว่า มีความพร้อมและไม่มีภาวะเสี่ยง สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวเองที่บ้าน แพทย์จะสั่งจ่ายยาตามระดับอาการของโรค

การจ่ายยา

  1. ยาฟาวิพิราเวียร์
  2. ยาฟ้าทะลายโจร
  3. ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ไอ ลดน้ำมูก