เลือกหน้า

(19 เมษายน 2565) ณ ห้องรับรองสถาบันพระปกเกล้า ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ สถาบันพระปกเกล้า

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำสื่อสร้างสำนึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เพื่อพัฒนาและเผยแพร่สื่อที่สร้างสำนึกพลเมืองให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตเนื้อหาที่สร้างสรรค์สังคมให้มากยิ่งขึ้น ให้แก่เยาวชนอันเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเป็นพลังของประเทศ

โดย ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่า สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการที่มีความโดดเด่นด้านเนื้อหาที่จะให้ความรู้กับสังคม และทางกองทุนฯ มีพันธกิจในการร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อเผยแพร่สื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงนับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและดำเนินต่อไปได้ด้วยดี

ด้าน เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า แม้สถาบันฯ จะมีเนื้อหาทางวิชาการมากมาย เปรียบเสมือนมีเครื่องเสียงที่ดีแต่มีลำโพงที่ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ กองทุนฯ จึงเปรียบดังลำโพงที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะช่วยขยายความคิด แนวทางความรู้ ในเบื้องต้นความร่วมมือแรกในการประกวดสื่อสร้างสำนึกพลเมือง เป็นจุดเริ่มที่จะร่วมกันคิดที่จะนำสาระ ประเด็นที่จะมาสื่อให้สังคมเกิดบรรทัดฐานใหม่ ให้ยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน โดยมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ในพิธีลงนาม ร่วมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายณัฐพงศ์  รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ และ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์