เลือกหน้า

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  กล่าวว่า ผลการดำเนินการในปี 2564 ภาพรวมดีขึ้นในทุกด้าน ทั้งในมิติการบริหารจัดการองค์กรเพื่อคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ตลอดจนการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน การลดการขัดกันของผลประโยชน์ ซึ่งกองทุนฯมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปรับตัวและพัฒนาในทุกมิติ

นอกจากนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ได้พัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และปรับลดขั้นตอนในการดำเนินงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

ทั้งนี้ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งข้อสังเกตุถึงการให้ทุนกับกลุ่มบุคคล หรือบริษัทเดิมติดต่อกันในการผลิตสื่อ ซึ่งอาจทำให้ถูกมองว่าไม่ตอบโจทย์ต่อวิสัยทัศน์ของกองทุน โดยเฉพาะการให้งบประมาณกับบางบริษัท หรือบางกลุ่ม จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามีการจัดทำสื่อสร้างสรรค์จริง ซึ่งการให้ทุนควรทำให้เกิดความโปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหา จึงขอเสนอให้มีการกระจายโอกาสให้กับบุคคลที่อยากทำสื่ออย่างแท้จริง ดังนั้น ควรมีการออกแบบยุทธศาสตร์ของกองทุน เพื่อให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์กับผู้คนในวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม ดร.ธนกร  ได้ลุกขึ้นชี้แจง ว่า งบรวมของการจัดสรรทุน จำนวน 300 ล้านบาท ส่วนบางโครงการที่ได้รับทุนไม่เท่ากันนั้น ทุกขั้นตอนเป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ของกองทุน เพราะต้องการให้มีโครงการหลายขนาด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกกลุ่มเข้าถึงการขอทุนจากกองทุนได้

พร้อมยืนยันว่า กองทุนให้ความสำคัญในความโปร่งใสในการบริหารจัดการกระบวนการ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาให้ทุนแต่ละปี และให้ความสำคัญกับกลุ่มชาติพันธ์มาโดยตลอด และมีการใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนกลุ่มคนพิการ กลุ่มชาติพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามประเภทของทุนที่เปิดรับด้วย