เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แต่งตั้ง นายปราโมทย์ บุญนำสุข เข้าดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ในกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน

นายปราโมทย์ บุญนำสุข สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารและการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ปริญญาโท การบริหารและการจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาด ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของพันธมิตร ได้แก่ การพัฒนาและผลักดันโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มทีวีบนมือถือ (OTT- Over The Top Application) ภายใต้ชื่อ “LOOX TV” โดยมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 1.7 ล้านครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี

นอกจากนี้ยังมีความสำเร็จด้านการวางกลยุทธ์ และสร้างตลาด บริหารอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมในประเทศต่าง ๆ และความสำเร็จในการวางกลยุทธและแผนการตลาด เพื่อสร้างจำนวนลูกค้ามาใช้บริการของบริษัทได้มากกว่า 400,000 ราย ภายในระยะเวลา 2 ปี รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งด้านบริหารให้กับองค์กรใหญ่ อาทิ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ด้วยประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต่อยอดพัฒนาโครงการสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามแนวคิดการสร้างเติบโตแบบยั่งยืน

ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน และมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการ เช่น ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ด้านการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมการวิจัยกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฯลฯ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

“การได้ร่วมเป็น 1 ในกลไกเพื่อการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน รวมถึงครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันแรกของสังคมไทย เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดนิเวศสื่อที่ดี ทำให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน รู้จักใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ และฉลาดใช้สื่อ จึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการร่วมงานกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ใรครั้งนี้” ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา กล่าว

โดยตำแหน่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป