เลือกหน้า

กองทุนสื่อ แจ้งเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกทุนปี 2566 เป็นเดือนมีนาคม เนื่องจากต้องรอการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจาก กสทช. ก่อน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผจก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าการพิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

แต่ยังไม่สามารถประกาศการคัดเลือกทุนได้ เนื่องจากต้องรอให้การพิจารณาอนุมัติ งบประมาณจาก กสทช. มีมติเป็นทางการก่อน

‘มีประเด็นเรื่องข้อมูลที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันระหว่าง กองทุนสื่อกับ กสทช. อันเป็นเหตุให้ปีนี้การอนุมัติงบประมาณใช้เวลานานกว่าทุกปี’

ในการนี้ ดร.ธนกร ในฐานะ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้กราบขออภัยผู้รับทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถประกาศผลและทำสัญญาได้ภายในมีนาคม 66 นี้

ลงพื้นที่เชียงราย ติดตามโครงการของผู้รับทุน

(9 ก.พ. 2566) คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นำโดยนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล และคณะกรรมการลงพื้นติดตามโครงการของผู้รับทุน จังหวัดเชียงรายช่วง 8-10 กุมภาพันธ์ 2566

ลงพื้นที่ติดตามรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยชาติพันธุ์ บ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โดยมี อาจารย์สุกัญญา บัวศรี หัวหน้าโครงการให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

กองทุนสื่อรุกสร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจStart Up จัดประกวดคนรุ่นใหม่ ชิงเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) และ Entrepreneur Advisory Center (EAC)
เปิดตัวโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่“Thai Media Fund Hackathon 2023”
เปิดรับสมัครผู้มีแนวคิดผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อชิงเงินลงทุนมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
มอบหมาย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดงานแถลงข่าวและเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ ”Thai Media Fund Hackathon2023”

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการสื่อสาร การยกระดับความรู้  ความบันเทิงให้แก่ผู้คนในสังคม เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตและสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศ เราจึงต้องปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
โครงการ Thai Media Fund Hackathon 2023 ต้องการสร้างนักคิด นักเขียน นักผลิต ผู้ประกอบการที่สร้างสื่อและนำไปสร้างรายได้ สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคม  จึงจำต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับคุณภาพของอุตสาหกรรมสื่อทุกมิติ ที่ผลิตและเผยแพร่สู่สังคม เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสื่อที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สร้างสรรค์ และเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น  ‘กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”  (Thai Media Fund) จึงได้จัดกิจกรรม  “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่Thai Media Fund Hackathon 2023” ขึ้น โดยมี Entrepreneur Advisory Center (EAC) เป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรพันธมิตรหลายแห่ง จัดกิจกรรมแฮคกาธอน เพื่อสร้างคนสร้างโอกาส และพัฒนาสตาร์ทอัพด้านอุตสาหกรรมสื่อ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการทำสื่อโครงการมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมสื่อ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  ให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ มีความสร้างสรรค์ เผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและประเทศ และให้สามารถต่อยอดสื่อสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการผลักดันให้เกิด StartUp ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินลงทุนจากการระดมทุนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

คุณวรนันท์ ถาวรนันท์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการ Thai Media Fund Hackathon 2023 แบ่งออกเป็น 3 เฟสด้วยกัน ได้แก่
1.การเตรียมงานและรับสมัครผู้ที่สนใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อ โดยคัดเลือกให้เหลือ 50 ทีม
2.เปิดการสอนหลักสูตร 3 วัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.Soft skill  2.ธุรกิจ  3.เทคโนโลยี โดยสามารถเข้าเรียนได้ในรูปแบบออนไลน์ และจัดการประกวดเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม จากทั้งหมด 50 ทีม
3.Orientation และ เข้าเรียนในหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. Coaching and Mentoring 2.Workshop 3. One-on-one meetings ภายในระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นทางคณะกรรมการจะตัดสินภายในเดือนมิถุนายน และประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนมากกว่า 1 ล้านบาท
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มีนาคม 2566

 

โครงการ Thai Media Fund Hackathon 2023 นี้ เป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมมือกับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partner) อาทิ บริษัท อองเทรอเพรอเนอ แอดไวเซอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ EAC คุณวรนันท์ ถาวรนันท์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและมีผู้สนับสนุน ได้แก่
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส ดร.ภาณุภัทร์ ภู่เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคม
บริษัท Search Entertainment คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Search Entertainment

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
โดยได้รับการสนับสนุนประกอบด้วยเงินลงทุน จัดหาผู้เชี่ยวชาญอบรมและให้ความรู้ การเตรียมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการ Thai Media Fund Hackathon 2023  มีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ(Start-up) และ SMEs เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ ให้มีความรู้ที่สามารถผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจสื่อ การผลิตสื่อหรือวิสาหกิจเริ่มต้น ทั้ง สตาร์ตอัพ ((Start-up) และ SMEs) และยังมีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรายเพื่อดูแล และให้คำแนะนำตลอดระยะเวลากิจกรรมของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Fund Hackathon 2023

 

ขอเชิญชวนผู้ที่มีแนวคิดและสนใจธุรกิจสื่อเชิงปลอดภัย,สร้างสรรค์ สมัครเข้าร่วมโครงการ Thai Media Fund Hackathon 2023 โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะจะมีโอกาสได้รับเงินลงทุนในธุรกิจมูลค่ารวม 1,000,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
ถึง 3 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
Line official: https://lin.ee/Cfb1bBp
FB page: Thai Media Hackathon 2023
IG: @thaimediahackathon 
TikTok: Thai Media Hackathon
YouTube: Thai Media Hackathon

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2566

โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (Microsoft team)

ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
ภาพประกอบจาก : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรร

“สานศาสตร์” มอบรางวัลคนรุ่นใหม่ จุดประกายสืบสานงานศิลป์ 2 แขนง สานต่อภารกิจ “TMF มหาวิทยาลัยออนไลน์ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

“สานศาสตร์” มอบรางวัลคนรุ่นใหม่ จุดประกายสืบสานงานศิลป์ 2 แขนง สานต่อภารกิจ
TMF มหาวิทยาลัยออนไลน์ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

 

โครงการงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบสู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ หรือ “สานศาสตร์” โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง 2 ศาสตร์การเรียนรู้ รวม 6 รางวัล พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาต่อยอด “สานศาสตร์คนชั้นครู เล่าสู่กันฟัง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน  ผู้แทนศาสตร์ บทประพันธ์
คุณกุณฑล ศิริไพบูลย์ ตัวแทนคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ หรือ แม่ทมยันตี, คุณรักชนก นามทอน บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม, ผู้แทนศาสตร์การแสดง คุณนนทกร ทวีสุข ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, คุณอานุภาพ อนุวงษ์สังข์ ACTING COACH,
ผู้กำกับซีรี่ย์ เรื่องเล่าเขย่าขวัญทางช่อง 8 ฯลฯ เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยว่า โครงการงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ ภายใต้แนวคิด “สานศาสตร์” มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการเพื่อเป็นการรวบรวมความรู้ สะสมคุณค่าผ่านประสบการณ์ชีวิต สู่การสืบสานองค์ความรู้จากศิลปินชั้นครู ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ โดยจัดเก็บความรู้แบบบทเรียนออนไลน์ ผ่านศาสตร์ความรู้ 2 แขนง ได้แก่ ศาสตร์บทประพันธ์ และ ศาสตร์การแสดง
การดำเนินโครงการก็มาถึงวันที่เราได้ผลผลิตที่ยอดเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เข้าเรียนออนไลน์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ส่งผลงานเข้ามาเพื่อชิงโล่รางวัลเกียรติยศในวันนี้ ผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางสู่อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน หรือ นักแสดง ขอให้นำความรู้ที่ได้จากโครงการ ไปพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพ และ สร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไป’

นอกจากนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังจะนำองค์ความรู้ในหลาย ๆ แขนง ที่ทรงคุณค่าต่อการสื่อสาร มาต่อยอด ถ่ายทอดให้เกิดการสืบสานศาสตร์องค์ความรู้ ประสบการณ์ จากศิลปินชั้นครู สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างศูนย์กลางองค์ความรู้เป็น “TMF มหาวิทยาลัยออนไลน์ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ให้เกิดนิเวศสื่อที่ดี ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไป

*** เกี่ยวกับ โครงการสานศาสตร์ สืบสานศาสตร์องค์ความรู้จากศิลปินชั้นครูสู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีภารกิจเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยในครั้งนี้

โครงการได้ส่งต่อศาสตร์ความรู้จากศิลปินชั้นครูสองแขนง ได้แก่ ศาสตร์บทประพันธ์เป็นบันทึกวิดีโอสุดท้ายจาก คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ หรือ ทมยันตี และ ศาสตร์การแสดงโดย คุณคเณศ เค้ามูลคดี หรือ รองเค้ามูลคดี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ที่ผ่านมา ได้เริ่มดำเนินโครงการและประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ อาคารหอชมวังวิภาวดีพาเลซ โดยมีศิลปินชั้นครูเข้าร่วมงานได้แก่ผู้แทนศาสตร์บทประพันธ์
คุณกุณฑล ศิริไพบูลย์ ตัวแทนคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ หรือ แม่ทมยันตี, คุณรักชนก นามทอน บรรณาธิการสำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม, ผู้แทนศาสตร์การแสดง คุณรอง เค้ามูลคดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง, คุณนนทกร ทวีสุข ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากการเสวนาและชมนิทรรศการทรงคุณค่า ต่อยอดสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ชั้นครูสู่วงกว้างจากการเปิดบทเรียนออนไลน์ ศาสตร์ละ 10 บทเรียนที่ทำให้ทุกคนทุกพื้นที่สามารถเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงผ่าน www.tmfsansart.com  โดยผู้ที่สนใจยังสามารถสมัครเรียนและเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ได้เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการขยายผลต่อยอด จากการเรียนออนไลน์ ทางโครงการฯ ได้นำสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปกับวิทยากรชั้นครูแบบใกล้ชิด ใจถึงใจ โดยคัดเลือกหาผู้ผลิตหน้าใหม่จากการส่งการบ้านหลังจากเรียนออนไลน์ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 60 คน แบ่งเป็นศาสตร์บทประพันธ์ 30 คนและศาสตร์การแสดง 30 คน รับการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เทคนิคและพลังใจเพื่อนำเอาทั้งหมดที่ได้รับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานของตนเองพร้อมส่งผลงานเข้าแข่งขันชิงรางวัลโล่เกียรติยศจากโครงการฯ ซึ่งผลงานของทั้งสองศาสตร์ความรู้ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยอดเยี่ยมและได้สร้างความหนักใจให้เหล่าคณะกรรมการเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้โครงการสานศาสตร์และเหล่าคณะกรรมการทุกท่าน ขอชื่นชมทุกๆ ผลงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้รับจากโครงการจะถูกนำไปต่อยอดเป็นผลงานสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในอนาคต รวมไปถึงเหล่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะนำแนวคิดดีเอ็นเอจากคนชั้นครูที่ได้รับไปใช้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นอื่นๆ หรือคนรุ่นหลังต่อไป

โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะนำองค์ความรู้อื่นๆ มาถ่ายทอดให้กับทุกคนสู่การสร้างศูนย์กลางองค์ความรู้ สมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ TMF มหาวิทยาลัยออนไลน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับคนทุกกลุ่ม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ คุณนิพล (โจ้)  089 770 1411 หรือคุณณัฐนันท์ (บี) 099-5098942