เลือกหน้า

กองทุนสื่อพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองทุนสื่อ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

(31 ก.ค. 66) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองทุนสื่อ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วย ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทางศาสนา เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2566

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2566 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2566
โดยในส่วนกลาง ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรเครือข่ายทางศาสนา ภาคเอกชน และสถานศึกษา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และถวายเทียนพรรษา โดยนำเทียนพรรษาไปถวายแก่พระอารามหลวง จำนวน 12 พระอาราม ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสระเกศ วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณมิตร วัดปทุมวนาราม วัดเทวราชกุญชร วัดปากน้ำ และวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยพระสรภาณกวี รองเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้จัดการกองทุนสื่อเป็นประธานในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนสื่อ เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(30/7/66)
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก และถวายสื่อวิดีทัศน์ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา “สมเด็จพระสังฆราช” วันที่ 26 มิ.ย. 66 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้บริหารกองทุนสื่อ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

(27 ก.ค. 66) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ทูลเกล้าฯ ถวายสื่อสำหรับใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระประสงค์ ที่จะส่งเสริม สนับสนุนศิลปะและบุคลากรที่มีทักษะด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปกรรม จึงมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ขึ้น โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิฯ และพระราชทานเงินเป็นทุนเริ่มแรก ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนทุนการศึกษาและให้ทุนการวิจัย สร้างองค์ความรู้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากร ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ รวมทั้ง จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เกี่ยวกับศิลปะประเภทต่าง ๆ ส่งเสริม พัฒนา สร้างสรรค์ ผลิตผลงาน รวบรวม นำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ขอบคุณภาพจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

กองทุนสื่อ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “TMF จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

(26 ก.ค. 66) กองทุนสื่อ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “TMF จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และบุคลากรของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณรอบโบราณสถาน วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา