เลือกหน้า

กองทุนสื่อ-เเพทยสภา จับมือร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องเเละปลอดภัย
สนับสนุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อทางด้านสุขภาพ

(21 ธ.ค. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ แพทยสภา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ เพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามการใช้สื่อสุขภาพอย่างไม่ถูกต้อง และพัฒนาการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีภารกิจส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แพทยสภา คือ หมุดหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและสามารถดูแลตนเองได้ ฉะนั้นคุณูปการที่จะเกิดขึ้นจากการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ คือการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะทำหน้าที่สนับสนุนการจัดหลักสูตรการอบรม เพื่อความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสื่อทางด้านสุขภาพ”

 

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาสื่อเท่านั้น
แต่จะเป็นการพัฒนาสุขภาพของคนในสังคมด้วย”

พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า “การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และการช่วยเหลือกันทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ปลอดภัย รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อทางด้านสุขภาพ และยกระดับประสิทธิภาพของบุคลากรในสายวิชาชีพเวชกรรม ให้มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย รอบด้าน เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขของประเทศ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอย่างมั่นคง”

ด้าน ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์  นายกแพทยสภา กล่าวว่า “ในนามของแพทยสภาต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการสื่อสาร

ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ และปลอดภัย เชื่อมั่นว่า ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ประโยชน์ และให้การช่วยเหลือกันทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านสาธารณสุขของประเทศ และเป็นแนวทางที่ดีต่อการสร้างระบบสื่อสารที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไป”

โดยทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงที่จะร่วมมือกันในกิจกรรม ดังนี้

– เพื่อการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองได้

– เพื่อจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข

– เพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้และความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ

– เพื่อป้องปรามการใช้สื่อสุขภาพโดยไม่ถูกต้อง

– เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแพทยสภา

– เพื่อสนับสนุนการจัดหลักสูตรการอบรม เพื่อความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสื่อทางด้านสุขภาพ

– เพื่อให้คำแนะนำ ประเมินผล และติดตามกระบวนการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ของแพทยสภา