เลือกหน้า

(15 มี.ค. 65) ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการสื่อการสอนสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 โดยทั้ง 2 ฝ่าย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เพื่อดำเนินการในวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งดำเนินกิจการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการผลิตสินค้าหรือบริการชุมชนให้มีศักยภาพสูงขึ้นด้วยกระบวนการในการเสริมสร้างและบ่มเพาะให้วิสาหกิจชุมชนรวม
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถในด้านการผลิตสินค้า/บริการ การจัดการ การตลาด สามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายและเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ สามารถใช้ทรัพยากร เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีประจำถิ่น พัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่มีความมั่นคงให้แก่ครัวเรือนประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย
 4. เพื่อภายใต้วัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ตลอดจนให้มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ แก่ผู้ผลิตสื่อและประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ 2 ฝ่ายได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ โดยสร้างขอบเขตความร่วมมือและบทบาทหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่าย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 1. วิเคราะห์และคัดเลือกพื้นที่นำร่องที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรที่ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน และกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมให้ชุมชนในพื้นที่นำร่อง
 2. ผลิตสื่อองค์ความรู้ในชุมชนกลุ่มเป้าหมายและบุคคลที่สนใจเรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านสื่อการสอน
 3. สนับสนุนการจัดทำสื่อการสอนจากหลักสูตรที่ออกแบบ ให้เป็นรูปแบบหลักสูตรอบรมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้บุคคลสาธารณะสามารถเข้าถึง
 4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะชุมชนในพื้นที่นำร่อง การทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์และบริการที่มาจากการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม  
 5. สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและดำเนินการให้คำปรึกษาชุมชน
 6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางออนไลน์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (สกพอ.)

 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะชุมชนในพื้นที่นำร่อง โดยนำหลักสูตรที่ส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชนนำไปพัฒนาต่อยอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์
 2. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดและองค์ความรู้ให้ชุมชน ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
 3. นำเสนอพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนประสานงาน ดูแลชุมชมที่เข้าร่วมตลอดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและให้คำปรึกษาชุมชน
 5. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

อย่างไรก็ตาม บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุนสื่อ และ สกพอ. ที่จะส่งเสริมสื่อการสอนสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในการสื่อสารที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต่อไป