เลือกหน้า

(30 มี.ค. 65) ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว ผลงานละครที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “นักสืบสายรุ้งและ ความรัก ความทรงจำ : Love and Memory” ณ ศูนย์ประชุมชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กองทุนได้ดำเนินการจัดสรรทุนเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มาตั้งแต่ ปี 2560 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ซึ่งในปี 2565 นี้นับเป็นปีที่ 6 แล้ว สำหรับการให้ทุนกับผู้ผลิตสื่อทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลกระทบทางบวกให้เกิดขึ้นกับสังคม ตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยมุ่งหวังว่าละครทั้ง 2 เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งสนับสนุนผู้ผลิตสื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายและประชาชนทุกภาคส่วนให้สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาและผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน รู้เท่าทันสื่อ สามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและเพื่อการสร้างนิเวศสื่อที่ดียิ่งขึ้นให้กับสังคมไทย

 

ทั้งนี้ โครงการละครนักสืบสายรุ้ง เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564 ประเด็นความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 3,000,000 บาท โดยได้จัดทำละครสั้น เรื่อง “นักสืบสายรุ้งจำนวน 10 ตอน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กในช่วงก่อนวัยรุ่น เกิดความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการรักษาสิทธิของตนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดในทุกมิติละคร นักสืบสายรุ้งจะออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 07.40 – 08.00 น. ทาง Thai PBS

 

สำหรับละคร “ความรัก ความทรงจำ : Love and Memory” ภายใต้โครงการรณรงค์และสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างความสุขในสังคมผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 ประเด็นการสร้างนวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ งบประมาณ 5,000,000 บาท

 

โดยได้จัดทำละครสั้นสร้างสรรค์สังคมเพื่อความสุขในสังคมผู้สูงวัย ให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วย “อัลไซเมอร์เรื่อง ความรัก ความทรงจำ: Love and Memory” จำนวน  4 ตอน ออกอากาศทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 20.15 น. เริ่มออกอากาศวันที่ 2 เมษายน 2565 ทาง Thai PBS และทางแอปพลิเคชัน VIPA หรือ www.VIPA.me และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์