เลือกหน้า

(14พ.ค.65)  ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงเปิดตัว iSafe Family Game

โครงการพัฒนาต้นแบบเกมส์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สำหรับครอบครัวเด็กวัยประถม  ในรูปแบบออนไลน์

โดยได้จัดทำ iSafe Family Game เป็นการพัฒนาเกมส์ออนไลน์ด้วยแนวคิด Game – based Learning เพื่อให้เป็นสื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงวัยประถมศึกษา โดยยกระดับเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งเป็นทักษะชีวิต (Life Skills) ที่สำคัญสำหรับเด็ก ๆ สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เป็นต้นแบบของการพัฒนา “เกมส์ออนไลน์” ที่คำนึงถึงพัฒนาการตามวัย ธรรมชาติการเรียนรู้ และความปลอดภัยในการใช้งานสื่ออออนไลน์สำหรับเด็ก  ๆ ที่เกิดจากการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Design) ระหว่างนักวิจัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก และ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่าโครงการดังกล่าว สร้างให้เกิดทัศนคติด้านความปลอดภัย อยากให้เด็กเรียนรู้ พร้อมทั้งได้ขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ได้สนับสนุน มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก  ในการสร้างโครงการ iSafe Family Game เพื่อให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ การปฎิบัติตามในชีวิตประจำวันได้ 

ทั้งนี้โครงการ “iSafe Family Game” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก , ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล , บริษัท วิสดอม ออฟ บัตเตอร์ฟลาย จำกัด (WI:B) , บริษัท นีโอเทค บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด (Neo Tech) รวมถึง ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว ด้วย