เลือกหน้า

(31 พ.ค. 65) นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วย ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำคณะผู้บริหารฯ และผู้แทนสมาคมวิชาชีพสื่อ 4 สมาคม ร่วมประชุมกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ และ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  ร่วมประชุม หาแนวทางความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านสื่อสารมวลชนและร่วมกำหนดทิศทางสื่อไทย

ในการหารือครั้งนี้มีผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายวัสยศ งามขำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นหลักในการหารือคือเรื่องความร่วมมือถึงในการพัฒนากำลังคนด้านสื่อสารมวลชน รวมถึงทิศทางของสื่อไทยในปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการทำงานในภาพรวมของแต่ละฝ่ายหน่วยงานด้วย

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันในภารกิจที่ต้องร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากร สร้างกระบวนการและสร้างนวัตกรรมสื่อแบบต่าง ๆ ให้สามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น และนำเสนอข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อการเล่าเรื่องได้รอบด้าน หลากหลายแง่มุม และขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้ พร้อมทั้งสร้างฐานความรู้ด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุนการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำหรับการทำงานร่วมกันนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการให้ตั้งคณะทำงานที่จะวางกรอบการทำงาน บนพื้นฐานของความร่วมมือด้านต่างๆ ทั้งการวิจัย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร การสร้างเสริมระบบนิเวศสื่อ กลไกเครื่องมือ และบุคลากรนักคิด นักสร้างสรรค์ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อและสังคมเพื่อตอบโจทย์เชิงนโยบายและขับเคลื่อนให้เกิดการยกระดับสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์ของประเทศร่วมกันต่อไป