เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund : TMF) คิกออฟโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2565 ชูแนวคิด “กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม” ปูพรมโรดโชว์ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย จัดงาน “TMF POWER FOR CHANGE  สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” นำร่องเปิดเวทีครั้งที่ 1 ภาคใต้ พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หนุนประชาชนเข้าถึง เข้าใจ รู้เท่าทันสื่อ และสร้างนิเวศสื่อที่ดียิ่งขึ้นในสังคมไทย

 วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดฉากโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ภาคใต้ โดยมี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร  กล่าวว่า กองทุนสื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดี  ผลิตสื่อในเชิงบวก ใช้สื่อในการสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคม  และวันนี้นอกจากการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้ว สิ่งที่จะต้องเติมเข้าไปคือเรื่องของ Soft power  การผลิตสื่อที่ไม่ได้ใช้เพียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือสร้างการมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่สื่อ ณ วันนี้กำลังจะขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจ ดังนั้นขอให้ท่านจงภูมิใจที่ทุกท่านอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะสร้างแรงกระเพื่อมในเรื่องของ Soft power ซึ่งเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการใช้สื่อในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ดร.ธนกร ศรีสุขใส กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยนิเวศสื่อที่ดี” โดยภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องการที่จะสร้างให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ให้ประชาชนเกิดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ในขณะเดียวกันพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ออกไปสู่สังคมโลก

เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาคในภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนสื่อมีความคาดหวังในการมีส่วนร่วมใน 3 ระดับ โดยระดับที่ 1 ร่วมเป็นผู้มีทักษะการรู้ทันสื่อ, ระดับที่ 2 ร่วมเป็นเครือข่ายสร้างนิเวศสื่อที่ดีที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีกลุ่มสำหรับการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และตรวจสอบข่าวปลอม (Fake News) ได้ตลอดเวลา และระดับที่ 3 ร่วมเป็นเครือข่ายผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   เพื่อร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสร้าง Soft Power ของสังคมไทยผ่านสื่อที่ดีออกสู่สาธารณะ

สุดท้ายนี้ กองทุนสื่อ มีความเชื่อมั่นว่ายังมีช้างเผือกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เราพร้อมที่จะเปิดพื้นที่และสนับสนุนให้ช้างเผือกเหล่านี้ได้แสดงศักยภาพออกมาเต็มที่ วันนี้เราจึงเดินสายเพื่อมาพบกับภาคีเครือข่าย      เพื่อรวมพลังกันสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

สำหรับโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค จัดขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิด “กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม” โดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า “TMF POWER FOR CHANGE  สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยจะมีการสัญจรครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภูมิภาคทั้งเครือข่ายการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนที่สนใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟัง ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ เสวนาเชิงวิชาการสร้างพลังการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “รู้ทันสื่อร้าย ขยายสื่อดี ภาคีเข้มแข็ง” เพื่อตอกย้ำถึงการสร้างความร่วมมือ การสร้างองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย การสนับสนุนทุน และการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กิจกรรมประชุมระดมสมองและอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อ การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำหรับเวที “TMF POWER FOR CHANGE  สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” จะสัญจรอีก 3 ครั้ง ครอบคลุมใน 5 ภูมิภาค โดยครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จะจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/k2PR8rTb7jrLcqHS9 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmfpowerforchange.com