เลือกหน้า

(20 มิ.ย. 65) ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบัญชี การเงิน ภาษี และพัสดุ ให้กับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มอบนโยบายและแนวทางการบริหารโครงการขอรับทุน ประจำปี 2565 โดยกล่าวว่า

การทำสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะขาดมิติงานหลังบ้านไม่ได้เลย ต้องให้ความสำคัญ และต้องทำงานเป็นทีม ทั้งงานหน้าบ้านและงานหลังบ้าน ทั้งนี้ทุกโครงการต้องวางแผนแต่เนิ่นๆ ทั้งงานของตัวโครงการ งานการเงิน งานบัญชี เพราะภายในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เซ็นสัญญา งานในทุกกระบวนการต้องเสร็จสิ้น

กองทุน และผู้รับทุน ให้ถือว่าเป็นกัลยาณมิตร และหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ที่มีความภูมิใจและสำเร็จร่วมกัน อยากให้ทุกคนในโครงการทำงานร่วมกัน เรียนรู้รายละเอียดและทำความเข้าใจของโครงการตนเองไปด้วยกัน

ครีเอทีฟไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้แค่งานครีเอทีฟเสมอไป สามารถทำความเข้าใจถึงงานเอกสาร บัญชี การเงิน ร่วมด้วยได้ ซึ่งถือเป็นงานที่สำคัญอย่างมาก หากงาน Backup ไม่แข็งแกร่ง ไม่แน่นก็อาจทำให้งานเกิดความล่าช้าได้”

ด้าน ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้อธิบายถึงการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ทั้ง

การดำเนินโครงการที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือไม่

ถ้าต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จะต้องดำเนินการอย่างไร และหากไม่ดำเนินการ จะมีความผิดอย่างไร

นอกจากนั้น ในที่ประชุม ยังได้รับฟังการบรรยาย แนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกัน ที่จะเผยแพร่ในสื่อแต่ละประเภท  โดย นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ ที่ปรึกษากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์หลักของการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ที่ได้รับทุนได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง การบริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลาและเป้าประสงค์

ทั้งการบริหารจัดการ การเงิน บัญชี ภาษี พัสดุ ตลอดจนการบริหารภาพรวมโครงการ เพื่อให้ผู้รับทุนได้ทำความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565