เลือกหน้า

มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดยานนาวา สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนามอบโล่รางวัลองค์กร หน่วยงาน บุคคล ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เตรียมขับเคลื่อนพลังสื่อสีขาว เครือข่ายความดี ภายใต้ โครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์

พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หัวหน้าแผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ กล่าวว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร และองค์อุปถัมภ์สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ได้เป็นประธานสงฆ์ในงาน มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจัดขึ้นวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย มี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฆราวาส พร้อมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร บุคคล เข้าร่วม

กิจกรรมช่วงเช้า เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ  เป็นประธาน มอบรางวัลโล่เกียรติคุณ รางวัลเกียรติคุณ และเกียรติคุณแก่องค์กร หน่วยงาน บุคคล ผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาทิ โล่เกียรติคุณ แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, กรมการศาสนา, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, รางวัลเกียรติคุณ 26 ท่าน/หน่วยงาน ผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา 26 ตอน อาทิ พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี, พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์, กิ้ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ดารานักแสดง, มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พร้อมกันนี้ในช่วงเช้ายังมีการแสดงทัศนะ เรื่อง “วัฒนธรรมกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดย ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม การบรรยายพิเศษ “วิถีแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนากับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การเผยแผ่ศาสนาโดยใช้ศรัทธานำปัญญา ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการสื่อสาร ที่จะทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้าถึงหลักธรรมได้ง่าย อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้การสื่อสารเข้าถึงผู้คนได้ง่าย คือการสื่อสารประเด็นใกล้ตัวของผู้ฟัง จะทำให้ผู้ฟังเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย

ในยุคสมัยนี้มีสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งโรคระบาด ภัยแล้ง น้ำท่วม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ภายใต้ภาวะแบบนี้ เราเห็นผู้คนสับสน วุ่นวาย ไม่มีที่พึ่ง ไม่มีหลักยึด เชื่อเรื่องต่าง ๆ โดยไม่พิจารณาหรือไตร่ตรองก่อน การกลั่นแกล้งกันในสังคมออนไลน์จึงเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เชื่อว่าในวิกฤตยังมีโอกาส มียาดีรักษา ยาดีที่ว่าคือการนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้

“สังคหวัตถุ 4 ถือเป็นตัวกำกับการอยู่ร่วมกันในสังคม ทาน การให้ คนมีก็ต้องแบ่งปัน, ปิยวาจา ถ้าเราทุกคนมีปิยวาจา ก็จะไม่มี Fake news, Hate speech หรือ Cyberbully, อัตถจริยา การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่น, สมานัตตตา การวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลาย ส่วนตัวผมเชื่ออยู่เสมอว่า หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ นำทางชีวิตได้ และสามารถแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลกได้” ดร. ธนกร กล่าว

ขณะที่ภาคบ่าย มีการปาฐกถาพิเศษ “พลังสื่อสารสร้างสรรค์กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดยพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมีวงเสวนา “บทบาทพุทธศาสนา วัฒนธรรม กับพลังซอฟต์พาวเวอร์ในสังคมไทย” โดย พระเทพเวที ผศ.ดร.  เจ้าคณะภาค 6 ,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนิสิต พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ด้านวิจัย และ นพ.บัญชา พงษ์พาณิช ผอ.หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปญฺโญ, ผอ.สถาบันสุวรรณภูมิศึกษาวิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  ร่วมเสวนา  ดำเนินรายการโดย อรอุมา เกษตรพืชผล

พระสุธีวชิรปฏิภาณ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับ งานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชปถัมภ์ฯ เพื่อนำเสนองานศาสนกิจคณะสงฆ์ งานเครือข่ายพลังบวร ผ่านแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV และสื่อสังคม (social media) ทั้งยังผลิตรายการเรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของ 26 เรื่องของผู้เข้ารับรางวัลในงานมหกรรมนี้ ที่จะถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบที่น่าสนใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้าร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาโดยยังมีเป้าหมายสำคัญนั้นก็คือ เชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตรายการสื่อสร้างสรรค์ ต่อไป ฯ