เลือกหน้า

(7 ก.ค. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาจัดเสวนาออนไลน์ “สูงวัยใจลั้ลลา : ชุมชนออนไลน์ และสื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสูงวัย”

ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มและผลิตสื่อออนไลน์ “สุขสูงวัยใจลั้ลลา” ผลงานผู้รับทุนประเภทประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2564

เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น ทั้งจากนักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศออนไลน์และสื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

และเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ผ่านระบบนิเวศออนไลน์ที่การเชื่อมต่อเครือข่ายออฟไลน์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า   มีความยินดีและ เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ในวันนี้ได้มาร่วมงานในเวทีเสวนาสาธารณะออนไลน์ ในหัวข้อ สูงวัยใจลั้ลล้า : ชุมชนออนไลน์และสื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสูงวัย ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มและผลิตสื่อออนไลน์ “สุขสูงวัยใจลั้ลลา” โดยทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการ

ซึ่งจากการติดตามโครงการ โดย คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ หรือกิจกรรมประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2564 ประเภทกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ทราบว่าทางโครงการมีความตั้งใจและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มาจำนวนหลายสิบชิ้น

‘เป็นที่ทราบกันดีว่านอกจากสังคมไทยจะประสบกับความท้าทายในเรื่องของโครงสร้างประชากรที่จำนวนคนวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์แล้ว สังคมไทยยังได้รับผลกระทบจากความผันผวนแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลผนวกกับการเกิดขึ้นและแพร่หลายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลก 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม ทำให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นระบบนิเวศออนไลน์แบบหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติสำคัญคือเป็นพื้นที่เอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ (Users) และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ (Stakeholders)  ที่เรียกว่า Network Effects’ ดร.ธนกร กล่าว

ดร.ธนกร กล่าวว่านอกจากนั้นแพลตฟอร์มออนไลน์ ยังทําให้เกิดวงจรที่เรียกว่า “การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก หรือ Positive Feedback Loop” อันนำไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าอันเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียในระบบนิเวศออนไลน์

อย่างไรก็ตามการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่เป็นระบบนิเวศออนไลน์ อาจมีข้อจำกัดในกลุ่มผู้สูงวัยที่การเชื่อมต่อเครือข่ายเดิมอาจอยู่ในรูปออฟไลน์มากกว่า  ซึ่งแน่นอนว่า pain point ที่สำคัญ คือ ผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่ยังเข้าถึงเครือข่ายทางสังคมไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มประชากรวัยอื่น 

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาแพลตฟอร์มให้เกิดประโยชน์ทั้งกับ ผู้สูงวัย ครอบครัวและ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะทางใจและ คุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ยังคงต้องการพื้นที่ในการศึกษาวิจัยเพื่อทำความเข้าใจและ หาทางแก้ไข pain point นั้นให้ได้ด้วย