เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าสร้างแนวร่วมสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โรดโชว์จัด   เวที “TMF POWER FOR CHANGE  สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี เพิ่มทักษะประชาชนรู้เท่าทันสื่อ รวมพลังเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนการสร้างนิเวศสื่อดีในสังคมไทย พร้อมสนับสนุนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรม สร้างปรากฏการณ์ Soft Power ผ่านนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้เข้าประเทศ

อุดรธานี – 18 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund : TMF) จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยได้รับเกียรติจาก นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับภาคีเครือข่าย โดยระบุว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดอุดรธานี ต่างมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่สามารถนำไปผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ส่งต่อระดับสากล แทนที่สื่อร้ายและข้อมูลเท็จ ที่ระบาดอยู่ทั่ว และทุกคนต่างที่ต้องตระหนักรู้ร่วมกัน

ทั้งนี้ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ รวมถึงดิจิทัล มาส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดนิเวศสื่อที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลัก ของการเดินสายรับฟังการคิดเห็น เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและวางแผนร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนให้เกิดสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งการสร้างโอกาสและยกระดับประชาชน ต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อท้องถิ่นที่พัฒนาเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ได้ตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมเป็นผู้มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล สามารถคิด วิเคราะห์ และแยกแยะได้ ร่วมเป็นเครือข่ายสร้างนิเวศสื่อที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบข่าวปลอม (Fake News) และไม่แชร์ข้อมูลเท็จต่อ

อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ 5 ปีระยะที่ 2 ซึ่งจะต้องเริ่มใช้ในปี 2566 – 2570 ทางกองทุนฯ คาดหวังว่า จะได้รับข้อเสนอแนะ  ที่จะพัฒนา และขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน

เพราะกระบวนการสื่อสาร ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง

‘คอนเทนต์ เรื่องราวดี ๆ มาจากเรื่องเล่า ที่ระเบิดมาจากข้างใน ของผู้คนตัวเล็กตัวน้อย ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่สู่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์’ ดร.ธนกร กล่าว

นอกจากนั้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ได้ร่วมให้ข้อมูลและบอกเล่า ‘ ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี ภาคีเข้มแข็ง’ ต่างให้มุมมอง ที่เป็นประโยชน์

โดยเห็นว่า การที่ประชาชนและภาคีทุกแขนง มาเป็นเครือข่าย ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน แต่หากมาร่วมจับมือ โดยใช้พลังของสื่อมาเป็นตัวขับเคลื่อน ทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาพใหญ่ที่ดีงาม ซึ่งเท่าที่รับรู้ ประชาชนที่สัมพันธ์กับกองทุนฯ ไม่ได้คิดแค่จะได้การสนับสนุนเป็นตัวเงิน แต่พร้อมจะให้ความร่วมมือในมิติอื่น ซึ่งเป็นเรื่องดอกไม้หลากสี ที่สวยงามมาก

นางกรกนก ศิริวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ ได้สะท้อนให้เห็นภาพว่า คนพิการในประเทศไทยที่มีจำนวนกว่า 3 ล้านคน จะต้องทำอย่างไร ที่ทลายข้อจำกัด ให้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เข้าถึงและตอบโจทย์ กลุ่มคนเหล่านี้ด้วย

‘คนพิการ , ผู้สูงอายุ มีหลากหลายประเภท ทั้งตาบอด หูหนวก ป่วยติดเตียง ทำอย่างไรให้สื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยเช่นนี้ ได้เข้าถึงอย่างที่ควรจะเป็น นอกจากใช้เครือข่ายที่เป็นองค์กรรองรับแล้ว’

อย่างไรก็ตาม ภาคีเครือข่ายที่ร่วมรับทุน ต่างให้ความคิดเห็น และทัศนคติที่ดี โดยให้มั่นใจว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมให้โอกาสและร่วมทำงาน แต่ต้องคำนึง กรอบของพระราชบัญญัติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วย

ทั้งนี้ปี 2565 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีกำหนดการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง โดยจัดไปแล้ว 2 ครั้ง ภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยหลังจากจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานีแล้ว

จะมีการจัดงานครั้งสุดท้าย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเวทีปิดท้าย

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/k2PR8rTb7jrLcqHS9 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tmfpowerforchange.com/