เลือกหน้า

(20 ก.ค. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมอบประกาศนียบัตรโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานสื่อน้ำดี มีคุณภาพ สู่สังคม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ปัจจุบัน “สื่อ” เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลกับผู้คนในสังคม ทั้งในด้านทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ ทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชาติ ผู้ผลิตสื่อ ซึ่งเป็นต้นน้ำของการสื่อสาร และ ผู้บริโภคสื่อ ซึ่งเป็นทั้งปลายน้ำและต้นน้ำของการสื่อสารต่อไปยังผู้อื่น จึงเป็นผู้มีอิทธิพลที่สามารถชักจูงให้สังคมเดินไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ หากเราต้องการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมอุดมปัญญา เป็นสังคมที่รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันข่าวสาร เป็นผู้นำในการใช้สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อนำสังคมไปสู่สังคมที่ดีนั้น เราจำเป็นต้องผนึกกำลังร่วมกัน เพื่อเชิดชูผู้ผลิตสื่อ และผู้บริโภคสื่อน้ำดี เพื่อนำพาสังคมของเราก้าวไปในทิศทางที่ดี

“ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้ง 97 ผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อันเกิดจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของท่าน ถือเป็นแบบอย่างของการผลิตผลงานสื่อน้ำดี ที่สามารถให้วิธีคิด สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้คนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต การเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจความหลากหลายในสังคม รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว” นายอิทธิพล กล่าว

ดร.ธนกร ศรีสุขใส  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เราจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อน้ำดีออกสู่สังคม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง เข้าใจ และรู้จักใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ จึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมประสานความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 24 แห่ง ในการคัดเลือกและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อน้ำดีที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมีกระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ และผู้สร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจในการเป็นสื่อน้ำดี เกิดแรงบันดาลใจที่จะผลิตผลงานคุณภาพเพื่อส่วนรวมและสร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานสื่อน้ำดี มีคุณภาพ สู่สังคม โดยประเภทรางวัลมีดังนี้

1. ประเภทรางวัลสื่อวิทยุ

1.1 รายการข่าว

– รายการ Good Morning ASEAN ผู้ผลิต บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

– รายการ 92 สนทนา ผู้ผลิต สถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

– รายการรอบรั้วเสมา ผู้ผลิต  สถานีวิทยุศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

1.2 สารคดี

– วัคซีนใจสู้ภัยโควิด – 19 ผู้ผลิต “สำนักวิชาการสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข”

– เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับ กกต. ผู้ผลิต  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

– ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับ สปสช. ผู้ผลิต  “สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)”

1.3 ปกิณกะ

– รายการปกิณกะอินเดีย ผู้ผลิต “ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ โหราชัยกุล, สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

– รายการบอกเล่า 965 ผู้ผลิต บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

– รายการทำดีได้ดี ผู้ผลิต สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

1.4 สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน

– รายการยิ้มแย้มแก้มใส ผู้ผลิต พรพรรณ ชัยนาม, สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก ผู้ผลิต “ขวัญชาติ ดาสา, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์”

– รายการโลมาลั้ลลา ผู้ผลิต สถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

 2. ประเภทรางวัลสื่อโทรทัศน์ (รวม OTT)

2.1 สกู๊ปข่าว

– อาหาร (ไม่) มั่นคงสู้วิกฤต  ผู้ผลิต นางสาวทัศนีย์ ประกอบบุญ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ,

– วัดดงละคร ที่พึ่งคนยากไร้ ไม่มีเงิน บวช-เรียน-เผาศพฟรี // ขอหารือว่าควรใส่ชื่สกู๊ปข่าวหรือชื่อนักข่าว  ตอบ ชื่อผลงาน ผู้ผลิต ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD

– ความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ผู้ผลิต กองบรรณาธิการข่าว 3 มิติ

2.2 สารคดี

– อมกลิ่นสยาม ผู้ผลิต อรพรรณ รับคำอินทร์

– เรื่องจริงผ่านจอ ผู้ผลิต บริษัท สาระดี จำกัด

– รายการเถื่อน Travel ผู้ผลิต บริษัท เถื่อนกัมปะนี จำกัด

2.3 ละคร

– ปลายจวัก ผู้ผลิต อรพรรณ รับคำอินทร์, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

– ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง ผู้ผลิต บริษัท โซนิกซ์ บูม 2013 จำกัด

– ริมฝั่งน้ำ ผู้ผลิต บริษัท เป่าจินจง จำกัด

2.4 ปกิณกะ

– คาราวานสำราญใจ เที่ยวไปในชุมชน ผู้ผลิต บริษัท ทำดีมีรวย จำกัด

– ธรรม life ผู้ผลิต มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

– ภัตตาคารบ้านทุ่ง ผู้ผลิต บริษัท คิดดี มุ่งทำดี จำกัด

– แกะกล้า ผู้ผลิต บริษัท ซีทีจี ๒๐๐๒ จำกัด

2.5 สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน

– สถานีหุ่นหรรษา ผู้ผลิต มูลนิธิหุ่นสายเสมา

– คิดส์เปลี่ยนโลก ผู้ผลิต บริษัท สื่อสายรุ้ง จำกัด

– ท้าให้อ่าน The Reading Hero ผู้ผลิต บริษัท ซูปเปอร์จิ๋ว จำกัด

– บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผู้ผลิต สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

 3. ประเภทรางวัลสื่อภาพยนตร์

3.1 ภาพยนตร์

– ฮาวทู ทิ้ง … ทิ้งอย่างไร ไม่ให้เหลือเธอ ผู้ผลิต เวรี่ แซด พิคเจอร์ส แฮปปี้ เอนดิ้ง ฟิล์ม

– Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า” ผู้ผลิต บีเอ็นเคโฟร์ดีเอต ฟิล์ม,สไลดอร์ แคท, ซอง ซาวด์ โปรดักชัน

– ดิว ไปด้วยกันนะ ผู้ผลิต ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

3.2 ภาพยนตร์สั้น

– CYBER MOSPITCH ผู้ผลิต กิตติธัช ศรีพิชิต

– Revive ผู้ผลิต ภูริช ตั้งจิตเพียรโชค

3.3 แอนิเมชัน

– Nice to meet you Fami ผู้ผลิต นางสาวภัทรพร เมืองไสย

– เสน ผู้ผลิต นายสมคิด จิตสุภา และ นายสิทธิโชค เพ็งเรือง

– ครุฑ มหายุทธ์ หิมพานต์ ผู้ผลิต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

3.4 สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน

– อัศวิน 4.0 ผู้ผลิต วัชรี สุขศรี, มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน

–  นิทานแอนิเมชันภาษามือไทย ตอน หนูต่าย ขอทำดี ผู้ผลิต บริษัท ครีเอทีฟ เนิร์ด จำกัด

–  นิทานแอนิเมชันภาษามือ ไทย ตอน ความกตัญญู” ผู้ผลิต บริษัท ครีเอทีฟ เนิร์ด จำกัด

4. ประเภทรางวัลสื่อสิ่งพิมพ์

4.1 นวนิยาย/เรื่องสั้น

– เด็กชายชาวดง ผู้ผลิต มาลา คำจันทร์, สำนักพิมพ์ กรู๊ป พับลิชชิ่ง

– ผู้คนในโลกภาพฝัน / ส่งเมล์ให้ก่อน   ผู้ผลิต อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์, สำนักพิมพ์ สมมติ

– ธุดงค์กับหลวงพ่อ / ส่งไปรษณีย์ ผู้ผลิต โชติ ศรีสุวรรณ์, สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์

4.2 หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์)

– ชีวจิต ผู้ผลิต บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

– เทคโนโลยีชาวบ้าน ผู้ผลิต บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

– แม่และเด็ก ผู้ผลิต บริษัท เอ็มแอนด์ซี แม่และเด็ก จำกัด

4.3 นิตยสาร

– โซเชียลมีเดียกับช่องว่างระหว่างวัย ผู้ผลิต ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ,

– มองต่างมุมเรื่องการแก่ตัว 1-3 ผู้ผลิต ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ,

– อำนาจและด้านมืดของพระคุณที่สาม- กล้า สมุทวณิช

4.4 การ์ตูน

– Lost & Found   ผู้ผลิต “มนัสวี โรจนพรรณ, รณรงค์ พลบุตร และศุภัชฌาประสพพรสุข”

– ให้โลกถล่มลงมา 1-2 ผู้ผลิต องอาจ ชัยชาญชีพ

– การศึกษาของกระป๋องมีฝัน ผู้ผลิต ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ / สะอาด

4.5 สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน

– เที่ยวบ้านเพื่อนสนุกจัง ผู้ผลิต เกื้อกมล นิยม, สำนักพิมพ์สานอักษร

– ดวงตาหิ่งห้อย ผู้ผลิต ด.ญ.ศุภาพิชญ์ พรอำนวยผล, สำนักพิมพ์ผีเสื้อ

– แมววัด ผู้ผลิต ยูโตะ ฟุคะยะ, สำนักพิมพ์ผีเสื้อ

 5. ประเภทรางวัลสื่อออนไลน์

5.1 Channel

– The Potential   ผู้ผลิต  มูลนิธิสยามกัมมาจล

– ส่องสื่อ ผู้ผลิต นายกฤตนัน ดิษฐบรรจง

– Point of View  ผู้ผลิต นางสาวชนัญญา เตชจักรเสมา

5.2 Facebook (Social media)

– ฉลาดซื้อ ผู้ผลิต มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

– Toolmorrow ผู้ผลิต นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

– ส่องสื่อ ผู้ผลิต นายกฤตนัน ดิษฐบรรจง

5.3 Twitter (Social media)

– The Potential ผู้ผลิต มูลนิธิสยามกัมมาจล

– The Hug Project ผู้ผลิตวีรวรรณ มอสบี้

– Bear Tai แบไต๋ ผู้ผลิต นางสาว พรรณกาญน์ กาญจน์กุลรัตน

5.4 Podcast

– Thai PBS Podcast ผู้ผลิต ฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่ Thai PBS

– Mission to the moon ผู้ผลิต นายรวิศ หาญอุตสาหะ

– ขายหัวเราะ Studio Podcast ผู้ผลิต นางปาลิกา ศกุนตะลักษณ

5.5 สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน

– Change Family ผู้ผลิตนายปิยพงษ์ ชมสวนมั่งมี

– Dek-D.com ผู้ผลิต ณปสก สันติสุนทรกูล

– นิทานนำบุญ ผู้ผลิต นายนำบุญ นามเป็นบุญ

6. ประเภทรางวัลสื่อท้องถิ่น

6.1 ภาคกลาง

– MV นุ่งโจงห่มสไบแต่งไทยเที่ยวงานวังฯ ผู้ผลิต นายสิงหล เหล็กเข็ม บริษัท ดี.เจ.แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ โปรดักส์ จำกัด

– เพจ Facebook เก่งไทยกับครูเจมส์ ผู้ผลิต นายนิวัฒน์ เหมือนเพชร์

– วิดิทัศน์บันทึกการแสดงพื้นบ้าน การตีกลองรำมะนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ผลิต คุณมาวิญ ภิญวัย, วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6.2 ภาคเหนือ

– รายการ CMU PEOPLE ผู้ผลิต ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ

– ช่องทีวีชุมชน “พะเยาทีวี” (สถานีโทรทัศน์ออนไลน์) ผู้ผลิตนายชัยวัฒน์ จันธิมา, พะเยาทีวี

– คุณชิ สุวิชาญ ศิลปินท้องถิ่นชาวปกาเกอญอ (ในฐานะสื่อบุคคลสาขารางวัลสื่อท้องถิ่นภาคเหนือ) ผู้ผลิต ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ประสานงานส่งประกวด โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

6.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Spirit of Phutai “อุ่น” ผ้า – ทอ – รัก ผู้ผลิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

– ผลงานการแสดงหมอลำหุ่นเรื่ององคุลีมาล ผู้ผลิต หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา

– นิตยสารทางอีศาน ผู้ผลิต บริษัท ทางอีศาน จำกัด

6.4 ภาคใต้

– รายการโลกใสไร้ขยะ ตอน “บุคคลต้นแบบแก้ปัญหาขยะแห่งสมุย”   ผู้ผลิต  นายฉัตรชัย จิตจำนอง, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

– ภาพยนตร์สั้น โควิดนายู ภาค 2  ผู้ผลิต นายอุสมาน นิมะ, MUSLIMITED

– มารีมาย มาเล่นกันเถอะ ผู้ผลิต นายเพาซี ยะซิง, มารีมาย โปรดักชั่น

6.5 ภาคตะวันออก

– รายการที่นี่เมืองจันทน์ ผู้ผลิต นางสาวปวีย์ธิดา วราพรพิสิฐกุล

– รายการรักชุมชน ตอน ธนาคารสัตว์น้ำ ผู้ผลิต  นางสาวปวีย์ธิดา วราพรพิสิฐกุล

– รายการบ้านนี้มีสุข NBT ภาคกลาง ผู้ผลิต สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

6.6 ภาคตะวันตก

– สารคดีบ้านหนองไม้เฝ้า ชุมชนต้นแบบ (LIKE) ไร้ขยะ ผู้ผลิต นางสาวสุภาพร ไทยเจียมอารีย์

– เพจ Facebook ร้อยเรื่องเมืองกาญจน์ ผู้ผลิต นายต่อพงศ์ กรุดพันธ์

– หนังสือ “เสรีไทยสายกาญจนบุรี” ผู้ผลิต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 7. ประเภทรางวัลสื่อโฆษณา/ ประชาสัมพันธ์

7.1 สื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

– กสศ “จดหมายลาครู” Director’s Cut? ผู้ผลิต กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

– “คุณเคย Bully คนเหล่านี้หรือเปล่า? ผู้ผลิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

– ภาพยนตร์โฆษณา Dream Transplant – ปลูก ถ่าย ฝัน ผู้ผลิต สภากาชาดไทย

7.2 สื่อโฆษณา CSR ภาคเอกชน

– Plan Toys | Mom-nufacturer’s Talk (Thai Subtitle) ผู้ผลิต บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด

– วิชาที่ทุกคนอยากรู้ _ OKMD ผู้ผลิต บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด

– ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง ผู้ผลิต บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 8. ประเภทรางวัลสื่อนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

– วิชาชีวิต (เว็บไซต์เสมือนจริง) ผู้ผลิต เมธาวจี/กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ลค ร่วมกับ Deadline Always Existsขื่อปล่อยงาน และ Glow Story ลค

– พัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับพ่อแม่ ในการสื่อสารกับบุตรหลานเพื่อแก้พฤติกรรมการติดมือถือ (คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน) (สื่อออนไลน์ผสมผสาน) ผู้ผลิต นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์, บริษัท ทูลมอโร จำกัด

– การพัฒนาบอร์ดเกมตามแนวทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล “War of Digital Citizenship…สงครามพลเมืองดิจิทัล”(เกมกระดาน)” ผู้ผลิต นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัย, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 9. ประเภทรางวัลสื่อโครงการผู้รับทุน

9.1 ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน

– นิทานแอนิเมชั่นภาษามือไทย เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน” ผู้ผลิต “อภิรดี มัณยากาศ บริษัท ครีเอทีฟ เนิร์ด จำกัด”

– โครงการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างเด็กให้เป็นอัศวิน 4.0 ผู้ผลิต “มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน สายสัมพันธ์ ปัญญศิริ”

– รายการโทรทัศน์ ชุด ฉงน ฉงาย สองควายช่างสงสัย ผู้ผลิต  “นางเกียรติสุดา ภิรมย์ บริษัท ผองผล จำกัด”

– โครงการรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน “ติ๋ง ติ๋ง หน้าต่างสายรุ้ง” ผู้ผลิต  มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม

– โครงการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อเยาวชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม ผู้ผลิต “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายวิษณุ โรจน์เรืองไร”

– การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและส่งเสริมกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ผู้ผลิต “รศ.ดร.ประวิตเอราวรรณ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา”

– โครงการความสุขของผู้ค้นพบ ผู้ผลิต “นายปกรณ์ วิภาตะวัต บริษัท เดือนเต็มดวง จำกัด”

– โครงการสื่อเพิ่มความรู้เพื่อการศึกษา ภาพยนตร์รามาวตาร เพื่อเด็กและเยาวชน ผู้ผลิต “นายอธิปัตย์ กมลเพ็ชร บริษัท อะมีบ้าฟิล์ม จำกัด”

– โครงการปลูกฝังคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน ด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพ และอักษรเบรลล์ สำหรับเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ระดับประถมศึกษาตอนต้น ผู้ผลิต “นายอรรควิชาจารึกจารีต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”

– โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็ก ตชด. ด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่าน “นิทานเพื่อนรัก” ผู้ผลิต “จันทรา พีระขจร บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด”

9.2 ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับประชาชน

– วาฬบอกที ผู้ผลิต ชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์

– รายการโทรทัศน์ “ผู้พิการ…ชีวิตลิขิตได้” ผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้าก้านกล้วย เทเลวิชั่น

– โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชนรวมทั้งผู้พิการและสูงอายุ ภายใต้ โครงการ ผู้ผลิต “สวัสดีวันสุข” บริษัท สานฟ้า จำกัด

– ซีรีส์พิเศษ ในรายการคนค้นฅน ผู้ผลิต บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

– หัวใจเราเท่ากัน ผู้ผลิต บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด

– โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ เพื่อการเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึงธรรมชาติในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่  ผู้ผลิต สมาคมอุทยานแห่งชาติ

– สื่อวิเศษ เพื่อเด็กพิเศษ ผู้ผลิต บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

– ขยายผลนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ผู้ผลิต มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

– การพัฒนานวัตกรรม Smart Coding Creative Kit ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ผู้ผลิต “นางพรสวรรค์ วงค์ตาธรรม”

– วิทย์คัท คุยข่าวเล่าวิทย์ ผู้ผลิต บริษัท วิชเบอร์รี่ จำกัด

9.3 ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ

– ติดเกราะความคิด ปกป้อง ป้องกัน ภัยจากสื่อโซเชียลมีเดีย ” ผู้ผลิต บริษัทคูณ ครีเอชั่น จำกัด

– ชีวิตติดเทคฯ ผู้ผลิต “บริษัท บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด”

– โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกกระบวนการเยียวยาความสัมพันธ์ในครอบครัว กรณีเด็กติดจอสมาร์ทโฟน ผู้ผลิต นางสาวศรุตยา เจริญพรพานิชกุล

– การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ผู้ผลิต นางสาวภณิดา แก้วกูร

9.4 ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม

– ภาพยนตร์สารคดี ปัตตานีแลนด์หลอด: หนังสารคดีเพื่อความตระหนักรู้ปัญหาขยะในปัตตานี ผู้ผลิต นายอนีส นาคเสวี

– โครงการ ศิลป์ สร้าง สื่อ ผู้ผลิต “สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร”

– สืบค้นและสืบสานการขับขานจ้อยโบราณล้านนาที่ใกล้สูญหาย ผู้ผลิต นายเอกชัย มั่นอยู่

– นวัตกรรมเว็บแอพพลิเคชันสำหรับการตรวจข่าวไทยปลอมด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ ผู้ผลิต “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์”

– การพัฒนาการตรวจจับข่าวปลอมโดยการเรียนรู้ของเครื่องและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของประชาชน ผู้ผลิต “คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.พนม คลี่ฉายา”