เลือกหน้า

( 8-9 สิงหาคม 65 ) งานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามหลักศีล 5 “ตลาดนัดส้มมาวาจา” จัดขึ้นภายใต้โครงการเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล 5 และโครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech” โดยความร่วมมือของ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” แห่งชาติ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

โดยมีสถานศึกษาที่ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และสถานศึกษาอื่นๆ เข้าร่วมงานกว่า 30 โรงเรียน โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานและกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล 5 ของสถานศึกษาต่าง ๆ ต่อสาธารณชน โดยมุ่งค้นหาโรงเรียนที่เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนศีล 5
  2. เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานการขับเคลื่อนสัมมาวาจาในสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลผลิตจากโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เด็กรักษ์ดี วิถีศีล 5”
  3. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนนักเรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมสร้างเสริมคุณธรรมตามหลักศีล 5

ทั้งนี้ ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมและการประกวดต่างๆ ดังนี้

  1. การประกวดนิทรรศการขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล 5
  2. การประกวดกิจกรรมการขับเคลื่อนศีล 5 ในสถานศึกษา
  3. การประกวดโครงงานและสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมสัมมาจา
  4. เสวนาวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนสัมมาวาจา ต้าน Hate Speech”