เลือกหน้า

(10 ส.ค. 65) มูลนิธิคุณ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด (Puppet show) ชุด “DoDo & Friends” ตอน…วาฬน้อยท้องผูก โดยการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 700 คน

โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดงาน ร่วมด้วย นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ พร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมมีทีมดาราศิลปิน และทีม Supranational Thailand เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ กล่าวว่า มูลนิธิคุณก่อตั้งมาแล้วกว่า 4 ปี และเห็นความสำคัญของการแยกขยะมานานแล้ว ได้เคยเปิดตัวโครงการ “DoDo & Friends” ตั้งแต่ต้นปี 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องเลื่อนโครงการฯ เพื่อรอเวลา และล่าสุดปีนี้ได้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมในช่วงวันแม่ คือ วันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2565

โดยมูลนิธิคุณ ตั้งมั่นที่จะขับเคลื่อนกิจกรรม และทำให้เกิดผลขึ้นได้จริง โดยพลังของกลุ่มคน ตลอดจนองค์กรทุกฝ่ายที่มีน้ำใจ หวังให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจุดเริ่มต้นที่ดี คือ การปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกในการลดและแยกขยะให้กับเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต จึงได้คิดค้นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้อย่างง่าย ๆ และแฝงไปด้วยความสนุกสนาน ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิดสัตว์ต่าง ๆ เช่น วาฬ กวาง สุนัข ปลาดาว นกฮูก เป็นต้น

‘จะช่วยดึงดูดให้เด็ก ๆ สนใจและซึมซับความรู้และประโยชน์ของการคัดแยกขยะได้เป็นอย่างดี และหลังจากนี้ มูลนิธิคุณยังมีแผนงานที่จะดำเนินโครงการฯ นี้ อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ด้วยความร่วมมือที่ดีจากองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่าง ๆ

มูลนิธิคุณเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง โดยเชื่อว่าเด็ก คือ กำลังสำคัญที่พร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกขยะได้ดีที่สุด และต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรม’

ขณะที่ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนจะทำให้การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในระยะยาวน่าจะเกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับภารกิจของกองทุนฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการสนับสนุนทุนเพื่อนำไปพัฒนาสื่อ และสร้างองค์ความรู้ กลไกสำคัญที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

โดยมูลนิธิคุณ ผู้รับทุน มีจุดประสงค์ที่จะรณรงค์การลดขยะพลาสติกและการแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าใจพื้นฐานขั้นต้นของการแยกขยะแบบสนุกสนานและเข้าใจง่าย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กองทุนฯ เชื่อว่าจะเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในทุกช่วงวัย

ด้านนายชาญวิทย์ พวงมาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ กล่าวว่า ขอบคุณมูลนิธิคุณที่ได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น โดยที่ผ่านมาทางโรงเรียนมีนโยบายและทำการรณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เด็กต้องเรียนทางออนไลน์ เพิ่งกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ประมาณ 3 เดือน จึงต้องเริ่มมาจัดระบบกันใหม่ ดังนั้น การที่มีโครงการฯ นี้ มาจัดที่โรงเรียนจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

“ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำถังแยกประเภทขยะและให้ครูช่วยแยกขยะ ซึ่งบรรดาครูก็อยากทำ เพราะตระหนักถึงปัญหาเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนด้านสื่อประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิคุณเช่นนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และจะช่วยโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในสังกัดของเขตคลองเตยด้วย” นายชาญวิทย์กล่าว 

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานนอกจากการแสดงละครหุ่นเชิดแล้ว ยังมีการแสดงกลองชุดจากขยะรีไซเคิล การเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงของรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย และมีกลุ่มดารา ศิลปิน และกลุ่มทีมจาก Supranational Thailand มาร่วมงาน และให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกกับกิจกรรมของมูลนิธิคุณ และจะเป็นกระบอกเสียงให้สังคมอย่างไร

อย่างไรก็ดี มูลนิธิคุณ มีเป้าหมายในการทำโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะให้กับโรงเรียนที่มูลนิธิคุณ เคยไปจัดการแสดงและโรงเรียนที่เป็นพันธมิตร เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และตั้งเป้าหมายว่าให้เด็กทำได้จริงและสามารถวัดผลได้