เลือกหน้า

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมาย ดร.ศศดิศ ชูชนม์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวการนิทรรศการ “เปิดเส้นทางสังเวชนียสถานตามรอยพระพุทธบาท ดินแดนพุทธภูมิ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 นี้ ณ คิว สเตเดียม ชั้น M (เอ็ม) ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ชมรมไตรรัตนภูมิ เครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนา และ คุณแอน มิตรชัย งานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำกรุงเทพมหานคร

 

 

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย อินเดีย ในวาระครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย-อินเดีย สถานทูตอินเดีย ประจําประเทศไทย โดย ฯพณฯ สุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจําประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมไตรรัตนภูมิ กําหนดจัดกิจกรรม “เปิดเส้นทางสังเวชนียสถานตามรอยพระพุทธ บาท ดินแดนพุทธภูมิ” ณ คิว สเตเดียม ชั้นเอ็ม (M) ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565

ดร.ศศดิศ ชูชนม์ กล่าวว่า “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีภารกิจในการสนับสนุนการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกิจกรรมด้านศาสนามาอย่างต่อเนื่อง โดยนิทรรศการเปิดเส้นทางสังเวชนียสถานตามรอยพระพุทธ บาท ดินแดนพุทธภูมิที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา ให้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาจากชาวพุทธในประเทศไทย สู่ชาวพุทธในดินแดนพุทธภูมิ อันจะเป็นการช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียที่ขาดหายไปเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในรัฐที่มีชาวพุทธ ที่ถือเป็นดินแดนต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา”

สำหรับงานครั้งนี้ จะเป็นการเปิดตัวสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดี และเป็น มรดกโลกอีกจำนวนมากที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศอินเดีย ที่ผู้แสวงบุญส่วนใหญ่ไม่เคยได้สัมผัส หรือรับทราบข้อมูล มาก่อน เป็นการเปิดเผยข้อมูลแหล่งโบราณคดีพุทธสถาน ร่วมถึงการให้ความรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล ใน 8 รัฐ ได้แก่ รัฐพิหาร รัฐอุตตรประเทศ รัฐมัธยประเทศ รัฐคุชราด รัฐโอทิสา รัฐอานธรประเทศ รัฐเตลังคานา และรัฐมหาราษฎร์ การจัดแสดงนิทรรศการพุทธสถานจาก 8 รัฐในประเทศอินเดีย นอกเหนือจากเส้นทางสังเวชนียสถาน 4 สังเวชนียสถาน อันประกอบด้วย 1. วิหารมายาเทวี เมืองลุมพินี (ประเทศ เนปาล) 2. วิหารมหาโพธิ เมืองคยา รัฐพิหาร 3. ธัมเมกขสถูป เมืองสารนาถ รัฐอุตตรประเทศ 4. วิหารมหาปรินิพพาน เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ที่ในแต่ละปีมีคนไทยจำนวนไม่น้อยเดินทางไปแสวงบุญในประเทศ อินเดีย – เนปาล

 

 

 

ในส่วนของนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปะ โบราณคดี มาถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้ที่สนใจ ในด้านศิลปะ มีนิทรรศการแสดงภาพวาดภายในถ้ำอชันตา เมืองออรังกาบัด รัฐมหาราษฎร์ ที่ถูก ถ่ายทอดเป็นภาพวาดใหม่และเพิ่มเติมจากที่ชํารุดเสียหาย โดยศิลปินและนักโบราณคดี เพียงท่านเดียวที่ได้รับสิทธิ์ ในการเข้าไปศึกษาและบูรณะภาพวาดภายในโบราณสถานมรดกโลกแห่งนี้ การนําศิลปะอักษรประดิษฐ์ ที่นําพระ สูตรอักษรทิเบตมาผสมผสานกับศิลปะการวาดภาพพุทธศิลป์แบบทิเบต และนิทรรศการภาพถ่ายชุด อารามโบราณ บนเทือกเขาหิมาลัย เพื่อนําเสนอภาพในมุมมองใหม่ที่พุทธศาสนิกชนไทยไม่ได้พบเห็นบ่อยนัก นอกจากนี้ยังมี ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ ฯลฯ