เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน (ศ.พ.อ.)
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี สถาบันศิลปะอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด   และ
ภาคีเครือข่าย จัดงาน “Soft power : ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสู่ตลาดโลกมุสลิม” ภายใต้แนวคิด
สันติสุข I มั่นคั่ง I ยั่งยืน

โดยทางโครงการ “ผ้าทออีสาน จาก วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ในตลาดมุสลิม” เป็นเวที
สรุปและถอดบทเรียนการดําเนินงานตลอดทั้งโครงการ ในวัน พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 13.30 น.
ณ บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ซอยโยธินพัฒนา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากสํานักจุฬาราชมนตรี ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือข่าย ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมนิทรรศการและงานเสวนาถอดบทเรียนและขยายผลการดําเนินงานในโครงการฯ เพื่อร่วมกันผลักดันพลัง Soft power ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ในตลาดมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างความมั่งคั่ง และความยั่งยืนให้กับชุมชน ภายใต้ แนวคิด “ทุนวัฒนธรรม ก่อเกิดสันติสุข สร้างความ มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศ กําลังเผชิญกับวิกฤตการสื่อสาร สื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ มีรายล้อมรอบตัวเรา ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดวิกฤตความรุนแรงทางสังคม

ในทางตรงกันข้าม หากมองมุมกลับ ถ้าสามารถช่วยกันผลิตและถ่ายทอดสื่อดี ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เข้าไปอยู่ในระบบนิเวศน์สื่อ สร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้สังคม โดยแปรเปลี่ยนทุนทาง วัฒนธรรมของสังคมไทย ซึ่งมีความหลากหลาย
และมีคุณค่า ให้กลายเป็นสื่อที่สามารถนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ดังเช่น งานผ้าทออีสานกับศิลปะอิสลาม สู่ตลาดโลกมุสลิม

สําหรับโครงการ “ผ้าทออีสาน จากวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ในตลาดมุสลิม” เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในประเด็น วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มและเศรษฐกิจ ซึ่งนับเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจ เพราะมีการดําเนินงานในรูปแบบเชิงวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนาผู้ประกอบการผ้าทอ ในพื้นที่ภาคอีสาน เกิดการ พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่

โดยเฉพาะลวดลายอันงดงามบนผืนผ้าทอมือ อันเป็นเป็นการค้นหาจุดบรรจบร่วมกันระหว่างสองวัฒนธรรม โดยใช้ศิลปะอิสลามมาเชื่อมร้อย และท้ายที่สุดมีการพัฒนา ภาพลักษณ์ของงานฝีมือชุมชนด้วยการสร้างแบรนด์เพื่อการเข้าถึงการตลาดมุสลิมอีกด้วย

และสิ่งสําคัญอีกประการ คือ การไม่ลืมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้ผ่านการสื่อสารยุคใหม่ สร้างสื่อ วีดีโอที่นําเสนอภาพลักษณ์และความสวยงามของทุนวัฒนธรรมไทยที่มีในท้องถิ่นอีสาน ให้สามารถ เข้าถึง จับต้องได้ และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน นับเป็นงานการขับเคลื่อน Soft power ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยที่น่าชื่นชม และ เชื่ออย่างยิ่งว่าภาพความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคีและความสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธ์ ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อนั้น จะเกิดขึ้นในทุกชุมชน

อ.สุวัยบ๊ะห์ ประพฤติชอบ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า โครงการผ้าทออีสาน จากวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ในตลาดมุสลิม เกิดขึ้นจากความตั้งใจหลัก 3 ประการ คือ การทําความรู้จักกันของคนต่างวัฒนธรรม ต่างความ เชื่อ และต่างพื้นที่ การเคารพในสิทธิทางความเชื่อของกันและกัน รวมถึงการช่วยเหลือแบ่งปัน ในแง่ของโอกาส ช่อง ทางการสร้างรายได้ และการส่งมอบองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทุนวัฒนธรรมให้เกิดเป็นมูลค่าที่จับต้องได้จริง

โครงการเกิดขึ้นโดยคนอีสานทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม ซึ่งนับเป็นการสร้างจุดบรรจบที่พอดี ระหว่างสองวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมและศิลปะอิสลามในอีสานที่นับเป็นความแปลกใหม่ ดังนั้นเมื่อนําเอาความโดดเด่น ทางภูมิปัญญางานทอผ้าของคนอีสานกับศิลปะอิสลามมาผสานจนเกิดเป็นลวดลายใหม่ จึงนับเป็นจุดบรรจบที่ไม่มีกําแพงขวางกั้น และเป็นงานทางวัฒนธรรมในมิติใหม่ที่มีมูลค่าและคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง”

ทั้งนี้ห้วงที่ผ่านมา ทางโครงการได้มีโอกาสนําเสนอผลงาน และภาพลักษณ์ของแบรนด์ “LE’KANIS” ในงานแสดงสินค้า และการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล (WORLD HAPEX THAILAND 2022) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ผ่านมา ในธีมงาน “หัตถศิลป์ผ้าทออีสาน คุณค่าส่ง
ทางวัฒนธรรม นําสู่มูลค่าในอาเซียน” นับเป็นการเปิดตัว เพื่อสร้างการรับรู้งานนวัตกรรมด้าน ลวดลายผ้าทออีสานกับอัตลักษณ์แห่งศิลปะอิสลาม (
Isaan Culture X Islamic Arts)    และการ
เปิดตัวแบรนด์
LE’KANIS : แรง บันดาลใจจากภูมิปัญญาสู่ความเลอค่า ได้อย่างงดงาม

โครงการ “ผ้าทออีสาน จากวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ในตลาดมุสลิม” เป็นโครงการที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2564

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ โครงการได้ที่ www.lekanis.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 081-537-5779