เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
จัดรอบฉายภาพยนตร์เรื่อง โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY สำหรับนักเรียนจากโรงเรียน
สังกัด กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

ประกอบด้วย โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก , วัดขุนจันทร์ , วัดบางสะแกนอก , วัดกัลยาณมิตร , วัดใหม่ยายนุ้ย , วัดกระจับพินิจ , วัดนาคนิมิตร , วัดปฐมบุตรอิศราราม , คลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) , วัดจันทร์นอก รวมทั้งสิ้น 941 คน

ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF กรุงเทพมหานคร