เลือกหน้า

กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศผลและมอบโล่รางวัล
“1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” โดยมีเงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 130,000 บาท

วันที่ 27 มี.ค.66  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานประกาศผลและมอบโล่รางวัลการประกวดเรื่องเล่าภายใต้หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” โดยมีดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินโครงการประกวดฯ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชน ให้สามารถพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดี วิถีชีวิต และการพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย จึงได้จัดโครงการประกวดเรื่องเล่าภายใต้หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 130,000 บาท เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมในชุมชนแต่ละท้องถิ่น สร้างความสนใจ ความรู้ และต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนและสังคมและเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังคงเดินหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ภารกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งการประกวดเรื่องเล่าภายใต้หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” ถือเป็นย่างก้าวสำคัญจากหลาย ๆ โครงการ ตามภารกิจในการสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิด สะท้อนความรู้สึก ความรัก ความผูกพัน และเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นผ่านเรื่องราวในลักษณะเรื่องสั้น เพื่อส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตแบบไทย ตลอดจนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible cultural heritage) หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural heritage) รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่เวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมในการนำวัตถุดิบทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไปต่อยอด ผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความสนใจ ความรู้ และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม และการสร้างสรรค์ในการสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคมผ่านรูปแบบตัวอักษรและเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดในสังคมแบบยั่งยืนต่อไป

โดยมีการส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2565 และได้มีการพิจารณาคัดเลือกผลงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 379 ผลงาน และได้มีการคัดกรองจากทีมงานจนเหลือผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 159 ผลงาน

สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก มีทั้งหมด 4 รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่ นายนพดล พลกูล ชื่อผลงานส่งเข้าประกวด “มาจากดิน”
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่ นายแสนรัก บัวทอง ชื่อผลงานส่งเข้าประกวด “ตำนานโบสถ์เมียหลวงเมียน้อย”
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่ นางสาวพิมพร ชุมมินทะ ชื่อผลงานส่งเข้าประกวด “นักเล่าตัวน้อยของคุณปู่”
4. รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ได้แก่ นายแสนรัก บัวทอง ชื่อผลงานส่งเข้าประกวด “ตำนานโบสถ์เมียหลวงเมียน้อย”