เลือกหน้า

(28 มีนาคม 2566) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมาย
นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน เป็นตัวแทนร่วมเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่อง “
Nora x Thai Fit” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์สื่อนาฎศิลป์ร่วมสมัยจากทุนวัฒนธรรม ผลักดัน Soft Power  ณ โรงภาพยนตร์ 1 ลิโด้ คอนเน็คท์

โดยภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างสรรค์สื่อนาฎศิลป์ร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา การละเล่นโนราปัตตานี 1 ในโครงการฯ ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม “โนรา” ซึ่งเป็นรากฐาน Soft Power รวมถึงเผยแพร่ศิลปะการแสดง”โนรา”ด้วยการนำเสนอผ่านสื่อภาพยนตร์ฯ เป็นการเล่าเรื่องกลุ่มครู Thai Fit (ผู้คิดค้นศาสตร์ออกกำลังกายด้วยรำไทย) เดินทางไปศึกษาองค์ความรู้เรื่องโนรา วิธีการแสดง การถ่ายทอดท่ารำ
ตลอดจนวิถีชีวิตของโนรา กับคณะเฉลิมประพา จังหวัดปัตตานี และนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดเป็นคลาส
ออกกำลังกาย ที่ให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมเรียนรู้โนราผ่านการออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้คนในยุปัจจุบันเข้าใจและเข้าถึงโนราได้ง่ายขึ้น

ภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่อง Nora x Thai Fit สร้างสรรค์โดย Thaicult ร่วมกับ Thai Fit Studio และได้รับการสนับสนุนการเผยแพร่โดย ลิโด้คอนเน็คท์ และ TrueD โดยมีนายแทนธง ฝันเยื้อง เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ และ
นายสุวพรวรสิทธิ์ เป็นโปรดิวเซอร์และตัดต่อ
ทั้งนี้  ได้มีกิจกรรมการบรรยายสรุปและสาธิตการออกแบบท่ออกกำลังกาย Thai Fit จากโนรา โดยครูเพี้ยวจาก Thai Fit Studio ร่วมกับผู้แทนจากคณะโนราเฉลิมประพา และ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทดลองออกกำลังกายคลาส
Nora กับ Thai Fit Studio หลังจากชมภาพยนตร์อีกด้วย

ดร.ศราวุฒิ ปิ่นทอง ผู้บริหาร Thaicult กล่าวว่า จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและงานสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงมีโอกาสได้คุยกับทีม Thai Fit Studio ที่มีความสนใจในเรื่องโนราอยู่แล้ว ชวนกันเดินทางและเล่าเรื่องออกมาผ่านภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่องนี้

คุณสุธี แสงเสรีชน Chief Creative Officer ประธานผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ ลิโด้คอนเน็คท์ กล่าวว่า ภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่อง Nora x Thai Fit จะจัดฉายให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี ณ โรงภาพยนตร์ 1 ลิโด้คอนเน็คท์ ในเสาร์วันที่ 8 เมษายน 2566 รอบเวลา 14.30, 16.30, และ 19.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 รอบเวลา 12.30, 14.30 และ 17.00 น.

โดยหลังจบรอบ 14.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 จะมีการทำคลาส Nora x Thai Fit
ให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองออกกำลังกายกันด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งชมภาพยนตร์เรื่องนี้ ทาง
Facebook Page “Nora x Thai Fit”   สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าชมในโรงภาพยนตร์ Nora x Thai Fit สามารถรับชมได้ทางออนไลน์ผ่าน TruelD  ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2566 เป็นต้นไป