เลือกหน้า

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับผู้รับทุนปี 2561–2563

(28 ต.ค. 64) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับผู้รับทุนปี 2561–2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจรับทุน ส่งเสริมการขยายเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล รวมถึงการพัฒนากลไกและระบบการให้ทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อสำคัญ ได้แก่

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้รับทุนทั้งเก่า/ใหม่ และผู้สนใจรับทุนในอนาคตของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ แนวคิด และวิธีการในการดำเนินงานให้มีคุณภาพมากขึ้น
2. เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจผลิตสื่อ โครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ให้เข้าถึงโอกาสและช่องทางในการดำเนินงานร่วมกับกองทุน
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และด้านการเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจตามยุทธศาตร์ และการดำเนินงานด้านการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับผู้รับทุนและผู้สนใจรับทุนในอนาคต

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้รับทุนตั้งแต่ปี 2560-2563 และผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 185 คน แบ่งออกเป็น 2 เวที ประกอบด้วย

เวทีที่ 1 เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้รับทุนปี 2561-2563

– นโยบายทิศทางการรับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
– เขียนรายงานโครงการอย่างไรให้ตอบโจทย์ โดย ผศ.สุปราณี วัฒนสิน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เวทีที่ 2 เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้รับทุนปี 2561-2563

– การติดตามประเมินผลโครงการเบื้องต้น ฉบับผู้รับทุน โดย ผศ.ลักษมี คงลาภ คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
– ประสบการณ์การนำผลงานไปสร้างมูลค่าและคุณค่า โดยคุณอารีย์ กาญจนรังสรรค์ หัวหน้าโครงการ “เสียงหัวใจ…ที่อยากให้ได้ยิน” สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว