เลือกหน้า

(29 มี.ค. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ถึงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผลิตสื่อออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 รางวัล ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานการมอบรางวัล ได้กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจาปี 2565″ ครั้งนี้ ทาง สบร.ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นเครั้งแรกของปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องและขอบคุณสื่อทุกประเภททั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยเป็นส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และสร้างจิตสำนึกที่ดี รวมถึงสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้คนในสังคมได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ไปคิดวิเคราะห์ต่อ และมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมวงกว้าง หวังว่าสื่อหรือผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาต่อไป

สำหรับรางวัลในการมอบ มีทั้งหมด 5 ประเภท ๆ ละ 2 รางวัล ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ โดยจะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาท มีสื่อที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

1) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านสังคมสู่วิถีชีวิตดิจิทัล (Digital Transformation)

สื่อออนไลน์ : The Secret Sauce

สื่อออฟไลน์ : หนังสือ The Great Remake สู่โลก

2): สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)

สื่อออนไลน์ : รอบโลก By กรุณา บัวคาศรี

สื่อออฟไลน์ : หนังสือชุด Sapiens set

3) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสนอแนะนโยบายประเทศ

(People’s Participation in Policies Proposals)

สื่อออนไลน์ : The Standard

สื่อออฟไลน์ : หนังสือเดินไปดวงดาว

4) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Ageing Society)

สื่อออนไลน์ : เกษียณสำราญ

สื่อออฟไลน์ : ลุยไม่รู้โรย

5) : สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การนาความรู้ดั้งเดิมมาประยุกต์ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก ( Local Wisdom)

สื่อออนไลน์ : Point of View

สื่อออฟไลน์ : คุณพระช่วย