เลือกหน้า

กองทุนสื่อ เข้ารับ “รางวัลเกียรติยศ” ในการเป็นหน่วยงานส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม

(29 ต.ค. 64) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดพิธีมอบรางวัลส่งเสริมการออมแห่งชาติยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ” ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างวินัย และกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม

โดยในปีนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้รับ “รางวัลเกียรติยศ” ในการเป็นหน่วยงานส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการออมให้กับแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ร่วมกับ กอช.

ในการนี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมาย นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้