เลือกหน้า

กองทุนสื่อ จัดงาน ‘มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข’

7- 8 พย. 65 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า กองทุนฯ ได้ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร จัดงาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข”  ระหว่าง 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 นี้

โดยเป็นการเปิดท่องโลกพระพุทธศาสนา ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ Walk rally โดยประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้เข้าถึงคำสอนพระรัตนตรัย นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เมตตา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม , รองประธานกรรมการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 • สำหรับ ‘มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข’มีทั้งในรูปแบบ ออนไซต์และออนไลน์ อาทิ
  • การเสวนา พูดคุย และการขับร้องบทเพลง

  พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล วีรญาโณ ป.ธ.3) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

  นที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดดาเบลส)  ศิลปิน นักร้อง

  ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (อลิศ The Golden Song)  นักร้อง นักแสดง

  อนันต์ อาศัยไพรพนา (นันต์ ไมค์ทองคำ)   ศิลปิน นักร้อง

  นิรันดร์ โอภาสธัญกร (ต้อม) นักร้อง นักแสดง

  – ผู้รับทุนจากกองทุนฯ

  • กิจกรรม Walk rally สายบุญไหว้พระรัตนตรัย จำนวน 9 จุด
  • นิทรรศการ “พุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” องค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
  • การสาธิตการทำกระทง กิจกรรมเสริมในวันลอยกระทง
  • Virtual Exhibition “มหกรรมพุทธธรรม​นำสื่อสร้างสันติสุข” ในรูปแบบ Metaverse

  เป็นการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และถือเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพุทธธรรม พุทธศาสนา

 

ทั้งหมดสืบค้นในรูปแบบ Big Data องค์ความรู้ด้านศาสนาพุทธอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พุทธศาสนิกชน เด็กและเยาวชนที่สนใจศึกษาและเข้าถึงสื่อดี ๆ  ทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ขยายช่องทางการสื่อสารและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อพระพุทธศาสนา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อ กลุ่มเป้าหมายผลิตสื่อ ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีแนวความคิดที่จะสร้างแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อันเปรียบเสมือน Big Data ของสื่อทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงได้โดยง่ายอย่างกว้างขวาง จึงเกิดเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานแบบผสมผสาน “พุทธธรรมนำสื่อสันติสุข” ทั้งในรูปแบบกิจกรรมภาคพื้น และกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบ Metaverse เสมือนจริงหรือ Virtual Event เพื่อเปิดประสบการณ์ผู้เข้าชมการเรียนรู้พุทธธรรมในรูปแบบต่าง ๆ

โดยแยกหมวดหมู่ทั้งสาระและบันเทิงไว้อย่างครบถ้วน เสมือนได้ท่องโลก Exhibition ขนาดใหญ่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี

รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข