เลือกหน้า

ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้รับทราบผลการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564  หลังผ่านกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนต่างๆ  ดังนี้

1.โครงการหรือกิจกรรมประเภทเปิดรับทั่วไป  อนุมัติ  51 โครงการ   90,000,000 บาท

2.โครงการหรือกิจกรรมประเภทเชิงยุทธศาสตร์ อนุมัติ 42 โครงการ  153,920,000 บาท

3.โครงการหรือกิจกรรมประเภทความร่วมมือ อนุมัติ  5 โครงการ     20,438,660  บาท

(รวม 98  โครงการ วงเงิน  264,358,660 บาท)

แบ่งเป็นประเภทผู้ยื่น

  • บุคคลธรรมดา 38 โครงการ
  • นิติบุคคล 38 โครงการ
  • องค์ชุมชน 1 โครงการ
  • สมาคม /มูลนิธิ 5 โครงการ
  • องค์กรสาธารณประโยชน์ 2 โครงการ
  • สถาบันการศึกษาของรัฐ 12 โครงการ
  • สถาบันการศึกษาเอกชน 1 โครงการ
  • หน่วยงานของรัฐ 1 โครงการ

ทั้งนี้กระบวนการพิจารณานับจาก ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ  18 มกราคม 2564  , เปิดรับข้อเสนอออนไลน์  20 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2564  ประกอบด้วย กระบวนการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมตามลำดับ ดังนี้

1)  สำนักงานฯ ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะทำงานแต่ละชุดพิจารณา

2)  คณะทำงานจำนวน 11 คณะ แต่งตั้งโดยมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นที่พิจารณา ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น สรุปรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ

3 ) อนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการซึ่งแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พิจารณาข้อเสนอและรายงานของคณะทำงานชุดต่างๆ ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตามข้อ 19 แห่งข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

4) คณะอนุกรรมการบริหารฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 23 แห่ง พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2558 ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่สมควรได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

5) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีมติรับทราบผลการพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม พร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และให้สำนักงานดำเนินการต่อไป

(ใช้กระบวนพิจารณา ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์  – 13 พฤษภาคม 2564)

สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการพิจารณา  งบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 2 โครงการ คือ ภาพยนตร์เรื่อง พระร่วง พระราชาผู้ทรงธรรม ผู้ขอรับทุน บริษัท เดอะวิน ออแกไนเซอร์ จำกัด งบประมาณ 30,000,000 บาท , ละครส่งเสริมจิตอาสาและหน้าที่พลเมือง ชุด “ใจอุทิศจิตอาสา”  ตอน เธอและฉันใต้ฟ้าผืนเดียวกัน  We own the sky  ผู้ขอรับทุน บริษัท มายน์แอทเวิร์คส์ จำกัด งบประมาณ  14,400,000  บาท  

โดยสามารถติดตามประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนทั้งหมดได้ทาง https://www.thaimediafund.or.th/download/tmfannouncegrants2021/ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร  กล่าวว่า การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมในปีนี้ ทุกกระบวนการเป็นไปด้วยความเข้มข้น รอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายกองทุนฯ  ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึงมั่นใจว่าการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ในการจัดสรรทุน จะก่อให้เกิดผลงานคุณภาพ ที่ยังประโยชน์ให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เกิดผลลัพธ์ผลผลิตที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ  ซึ่งมุ่งประสงค์จะส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำหรับการวิพากษ์วิจารณ์หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนแล้ว   ผู้จัดการกองทุนกล่าวว่าเป็นธรรมดาที่การพิจารณาจัดสรรทุนแต่ละครั้ง จะมีทั้งผู้สมหวังและผู้ผิดหวัง ซึ่งกองทุนสื่อมีเงินน้อยแต่มีผู้ขอทุนจำนวนมากจึงมีผู้ผิดหวังมากเช่นกัน ทั้งนี้   สำนักงานน้อมรับความคิดเห็นต่างๆ นำเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุปประกอบแนวทางการดำเนินงานต่อไป